Odeljenja

Služba psihijatrije, neuropsihijatrije u svom sastavu ima 24 odeljenja:

  •  17 stacionarnih odeljenja koja su označena velikim ćiriličnim slovima i poredjana abecednim redom
  • Dnevnu bolnicu za  lečenje psihijatrijskih bolesnika;
  • Odeljenje „CMZ“;
  • Odeljenje „Savetovalište za mlade Centar za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata“
  • Odeljenje „Centar za demencije“
  • Odeljenje za laboratorijsku, RTG, CT i ultrazvučnu dijagnostiku;
  • Odeljenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost-bolnička apoteka;
  • Odeljenje za psihološku delatnost, socijalni rad, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

S T A C I O N A R N A O D E Lj E NJ A

“B-2”

Načelnik odeljenja
dr Čedica Paunović
spec. psihijatrije


Odeljenje “B” je otvoreno mešovito odeljenje koje radi po psihofarmako-terapijskim, socioterapijskim i psihoterapijskim principima. U okviru odeljenja postoje dva odseka, odsek “A” i odsek “B”.

U okviru odseka “A” zbrinjavaju se demencije razne etiologije, u okviru odseka “B” zbrinjavaju se hronični duševni bolesnici sa predominantnom kliničkom slikom rezidualne šizofrenije.

Oba odseka obavljaju prijem pacijenata sa pomenutim psihijatrijskim entitetima nakon čega se vrši minucioznije dijagnostikovanje i lečenje pomenutih duševnih poremećaja koji se mogu lečiti i zbrinjavati u okviru ovog odeljenja otvorenog tipa.

Primenjuju se socioterapeutski i psihoterapijski tretman putem terapijske zajednice, rada u velikim grupama, radno – rehabilitaciona i rekreaciona terapija te kontinuirana 24-voročasovna nega shodno invidualnom planu lečenja svakog pacijenta.

Primena psihofarmakoterapije se vrši prema princima dobre kliničke prakse i protokolima za odredjene kliničke entitete.

Pacijenti prema mogućnostima učestvuju i u radu i organizaciji Kluba lečenih psihoza zajedno sa drugim odeljenjima, a takodje se upućuju i u Centar za mentalno zdravlje.

U okviru ovog odeljenja leče se i pacijenti sa merom obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja, koji se nalaze u dobroj remisiji i mogu biti hospitalizovani na otvorenom odeljenju. U okviru odeljenja vrše se i sudsko psihijatrijska veštačenja.

Odeljenje vodi registar svih primljenih pacijenata i odgovarajuću medicinsku i sudsku dokumentaciju.


“C”


Načelnik odeljenja
dr Marius Talianu Sonka
spec. psihijatrije


Odeljenje “C” je muško sociopsihijatrijsko otvoreno odeljenje u okviru koga se sprovode sledeće aktivnosti.
Prijem, ispitivanje, dijagnostikovanje i lečenje akutnih i egzacerbacija psihoza, pre svega šizofrenog spektra psihoza, a i drugih psihotičnih stanja.
U okviru odeljenja organizuje se rad terapijske zajednice u saradnji sa socijalnim radnicima i psiholozima.
Primenjuje se radno okupaciona, rehabilitaciono – rekreativna terapija shodno invidualnim sklonostima pacijenta, njegovom psihičkom stanju i shodno invidualnom planu lečenja svakog pacijenta, a takodje se upućuju i u Centar za mentalno zdravlje.
Primenjuje se odgovarajuća psihofarmakoterapija, u skladu sa Nacionalnim smernicama i principa dobre kliničke prakse.
Osoblje odeljenja učestvuje na kontinuiranim edukacijama i prati savremena dostignuća u farmakoterapiji i psihijatriji.
Na odeljenju se vodi registar svih primljenih psihijatrijskih bolesnika i sprovedenih dijagnostičkih metoda i odgovarajuća medicinska dokumentacija.
Obavlja i sve druge poslove medicinske prirode koji se u toku rada mogu pružiti bolesnicima.

Odeljenje “C-1”
otvoreno odeljenje za psihotične poremećaje

Načelnik odeljenja
dr Jovan Jovanović

spec.psihijatrije

Odeljenje “C- 1” je otvoreno muško psihijatrijsko odeljenje koje se bavi produženim lečenjem bolesnika sa psihotičnim poremećajima kao i lečenjem akutnih psihotičnih stanja duševnih bolesnika koja se mogu lečiti i zbrinjavati na odeljenju otvorenog tipa.

Na odeljenju se sprovodi psihofarmakoterapijske (medikamentozne), psihoterapijske ( suportativne) i socioterapijske procedure ( terapijska zajednica, radno- okupaciona terapija, rehabilitaciona i rekreativna terapija). Psihofarmakoterapija se sprovodi u skladu sa nacionalnim vodičima i principima dobre kliničke prakse.

Uredno se na odeljenju vodi medicinska dokumentacija; za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja, obavljaju se i ostale usluge medicinske prirode koje se mogu pružiti bolesnicima tokom lečenja, kao i rešavanja pitanja iz domena socijalne zaštite.


“D”

Načelnik odeljenja
dr Ivana Mandić
spec.psihijatrije

Odeljenje „D “-Odeljenje za lečenje akutnih mentalnih poremećaja, kriznih stanja, trijažu i opservaciju je mešovito otvoreno odeljenje.
Odeljenje tokom redovnog rada se bavi opservacijom, dijagnostikom i lečenjem akutnih mentalnih poremećaja, kao i kriznim stanjima i unapredjenjem mentalnog zdravlja obolelih od različitih psihičkih poremećaja. Po završetku perioda opservacije i dijagnostike, kao i uspostavljanja početne stabilizacije pacijenti će sa ovog odeljenja biti upućeni na druga odeljenja ustanove ili će se otpustiti iz ustanove.
Lečenje je multidisciplinarno, vrši se eksploracija svakog novoprimljenog pacijenta i odredjuju dalje smernice i dijagnostički postupci toka lečenja individualno prilagodjeno svakom pacijentu i njegovom aktuelnom psihičkom stanju.
Farmakološko lečenje podrazumeva savremenu, na dokazima zasnovanu terapiju. Nefarmakološke metode podrazumevaju  suportivnu terapiju, grupnu i individualnu psihoterapiju, kao i druge metode grupnog rada (male grupe, radno-okupaciona terapija, rekreativna i relaksaciona psihoterapija), uz primenu psihoedukacije i socio intervencija. Navedene metode lečenja imaju za cilj postizanje kliničkog poboljšanja  i promenu u obrascima funkcionisanja (radom na promenama životnih navika i ponašanja).
U okviru ovog odeljenja za vreme epidemije ili u periodima kada Bolnica radi pod posebnim uslovima, hospitalizovaće se hitni prijemi psihijarijskih pacijenata radi izolacije, opservacije i lečenja.

“T-5”

Načelnik odeljenja
dr Jelena Mitić
spec.psihijatrije


Odeljenje “T” je mešovito odeljenje koje u svom sastavu ima Odsek za demencije (Alchajmer tipa).

U okviru odeljenja “T” obavljaju se sledeći poslovi:
Vrši prijem, ispitivanje i lečenje psihoza različite etiologije, internističkih i drugih oboljenja i pacijenata obolelih od organskih moždanih sindroma koji zahtevaju intezivnu negu, nadzor i čuvanje.
Primenjuje se psihofarmakoterapija za lečenje odgovarajućih kliničkih entiteta za svakog pacijenta odredjuje se individualni plan lečenja i vodi se odgovarajuća medicinska dokumentacija.
Obavlja i sve druge poslove i medicinske usluge koje se u toku rada mogu pružiti bolesnicima.

Odsek za demencije (Alchajmer tipa)

Odsek je mešovitog tipa na kome se vrši prijem, dijagnostika i lečenje bolesnika sa postojanjem organskih psihičkih poremećaja, uključujući demencije, amnestičke i druge kognitivne poremećaje, demencije kod alkoholičara i sve psihičke poremećaje kod kojih bolesnik odbija komunikaciju sa specifičnom primarnom zdravstvenom zaštitom, u porodici ili u domu za stare i nemoćne osobe, a koje nije moguće rešiti u okviru iste.
Na odseku se vrši rana dijagnostika demencija, kao i zbrinjavanje i lečenje bolesnika koji su od duševne bolesti oboleli u seniumu, uključujući i mladje koji su oboleli od Alchajmerove bolesti.
Vrši se edukacija lekara, višeg i srednjeg medicinskog osoblja, kao i edukacija pacijenata i porodica, putem organizovanja radionica i savetovališta.
Farmakoterapijsko lečenje se sprovodi upotrebom novih generacija psihormatika. Nakon kupiranja akutne simptomatologije ( agitacija, agresija i delirantna stanja ) pristupa se monitoringu i proceni preostalih kongitivnih i socijalnih veština bolesnika, te se pacijent uključuje 
u polivalentne terapijske programe ( muzikoterapiju, art-terapiju, i druge terapije), a radi očuvanja i povećanja nivoa kvaliteta života bolesnika, postizanje optimalnog nivoa funkcionisanja kao i pripreme za život u zajednici.


“N-6”

Načelnik odeljenja 
dr Mihael Djačić
spec. neurolog-neuroangiolog


Odeljenje “N” je mešovito neurološko odeljenje u okviru koga se organizuje :
-Prijem pacijenata, vrši dijagnostiku i lečenje neuroloških bolesti.
-Sprovodi odgovarajajuću terapiju u svom delokrugu i individualni plan lečenja pacijenata
-Učestvuje u organizovanju i vodjenju ambulante za cerebro-vaskularnu patologiju.
-Vodi za svakog pacijenta odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i evidenciju primenjenih dijagnostikovanih medicinskih mera.


“F-7,8”

Načelnik odeljenja
dr Vukašin Perović
spec. psihijatrije


Odeljenje “F” je otvoreno muško socioterapijsko odeljenje sastavljeno iz dva odseka “F1” i “F2” koje u svom radu funkcioniše kao jedna celina.

U okviru odeljenja se organizuje:
Prijem, smeštaj i lečenje pacijenata obolelih od različitih kategorija psihijatrijskih oboljenja pre svega šizofrenog spektra.
Rad terapijskih zajednica u saradnji sa odeljenjem za psihološku delatnost i socijalnu zaštitu.
Primenjuje se radnookupaciona terapija i rahabilitaciona terapija u različitim radionicama(likovna radionica, dramska, obuka na računaru i učenje engleskog jezika).
Primenjuje se psihofarmakoterapija prema protokolima i vodičima za odgovarajuće dijagnostičke kategorije i invidualni plan lečenja pacijenata, a takodje se upućuju i u Centar za mentalno zdravlje.
Vodi se odgovarajuća medicinska i sudska dokumentacija.
Obavlja sve ostale usluge koje se u toku rada mogu pružiti bolesnicima.


“E-9”

Načelnik odeljenja
dr Slavica Nikolić Lalić
spec. psihijatrijeOdeljenje “E” je mešovito otvoreno odeljenje koje radi po psihofarmako-terapijskim, socioterapijskim i psihoterapijskim principima. Na odeljenju se organizuje:
Prijem muških i ženskih bolesnika sa psihijatrijskim oboljenjima i žena obolelih od alkoholizma.
Vrši se ispitivanje i lečenje hroničnih psihotičnih stanja, kao i akutnih egzacebracija ovih stanja.
Socioterapeutskim tretmam putem terapijske zajednice (radna, rehabilitaciona i rekreaciona terapija), psihoterapisjki tretman putem velikih i malih psohoterapeutskih grupa shodno invididualnom programu lečenja pacijenata.
Uključuje pacijente u organizaciju i vodjenje Kluba lečenih psihoza i upućuje ih u Centar za mentalno zdravlje.
Sprovodi medikamentoznu (psihofarmakoterapiju i drugu terapiju) u skladu sa Nacionalnim smernicama i principima dobre kliničke prakse.
Na odeljenju se vrše bolničke obrade ispitanika u svrhu sudsko-psihijatrijskih veštačenja.
Odeljenje vrši medicinsko statičku evaluaciju rada, učestvuje u naučno-istraživačkom radu i projektima, bilo samostalno ili u saradnji sa drugim odeljenjima ustanove ili odgovarajućim institucijama.
U okviru odeljenja sprovodi se kontinuirana edukacija medicinskog osoblja svih profila.
Vodi se odgovarajuća medicinska dokumentacija.
Obavlja i sve druge poslove medicinske prirode koji se u toku rada mogu pružiti bolesnicima.


“G”
(Gerijatrija)

Načelnik odeljenja
dr Emina Kornić
spec. psihijatrije

Odeljenje “G” je mešovito zatvoreno psihogerijatrijsko odeljenje.
U okviru odeljenja se organizuje :
Prijem pacijenata obolelih od psihoorganskih sindroma različite kategorije koji zahtevaju intezivan tretman i negu. U okviru odeljenja se leče i pacijenti sa dijagnozama presenilne i senilne demencije.
Primenjuje se psihofarmakoterapija prema protokolima za lečenje odgovarajućih dijagnoza, radno rehabilitaciona terapija i fizikalna terapija, shodno individualnom planu lečenja pacijenta.
Na odeljenju se vodi odgovarajuća medicinska dokumentacija.


“K-11,12”


Načelnik odeljenja
dr Dragana Kopil
spec. psihijatrije

Odeljenje “K” je odeljenje za lečenje pacijentkinja obolelih od psihijtrijskih poremećaja, sastavljeno iz dva odseka “K-11” i “K-12“

Odsek “K11” – Odsek za forenzičku psihijatriju

Odsek “K11” je zatvorenog tipa u okviru kojeg se obavljaju poslovi sudsko psihijatrijskog veštačenja za pacijentkinje obolele od psihijatrijskih poremećaja koje se nalaze na lečenju u ustanovi i van ustanove, a prema rešenju ili naredbi nadležnog suda, kao i sprovodjenje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa po presudi nadležnog suda.

U okviru samog odeljenja sprovodi se psihofarmakoterapija prema protokolima i vodičima za odgovarajuće dijagnostičke kategorije i socioterapijske procedure: radno okupaciona i rehabilitaciona terapija, terapijska zajednica, socioterapijska grupa i rekreativna terapija.
Medicinski tretman se obavlja prema principima i stavovima koji važe u savremenoj forenzičkoj psihijatriji, uz uvažavanje zakonskih propisa.
Vodi se odgovarajuća sudsko medicinska dokumentacija, kao i individualni plan lečenja pacijentkinja.

Odsek “K12” – Odsek za afektivne poremećaje

U okviru odseka “K12” organizovano je lečenje pacijenata iz dijagnostičkog spektra poremećaja raspoloženja(F30-F39), neurotskih, sa stresom povezanih i somatoformnih poremećaja koji zahtevaju hospitalizaciju (F40-F49), poremećaja ličnosti i poremećaja ponašanja odrasle osobe (F60-F69) kao i shizoafektivnih poremećaja (F25)
Lečenje pacijenata je multidimenzionalno, primenjuju se savremene farmakoterapije, psihoterapije (individualna i grupna), socijalne i radne terapije, a takodje upućuju i u Centar za mentalno zdravlje.
Za svakog pacijenta postoji individualni plan lečenja, prilagodjen potrebama psihičkog i somatskog zbrinjavanja pacijenta, kao i plan lečenja nakon otpusta.
Ovaj odsek je otvorenog tipa organizovan po principima socijalne psihijatrije sa terapijskom zajednicom i strukturisanim slobodnim aktivnostima.
Redovno se održavaju socioterapijske grupe koje na izmenično vode: lekar, psiholog, socijalni radnik, medicinska sestra i radni terapeut.
Radno okupaciona terapija prilagodjena je afinitetima pacijenata i obuhvata: slikanje, muzikoterapiju, književnost, domaće radinosti.
U cilju resocijalizacije i destigmatizacije realizuju se terapijski vikendi (jednodnevni i višednevni) sa aktivnim učešćem porodice u lečenju, redovno obaveštavanje nadležnih institucija(sudovi,centri za socijalni rad), psihoterapijski rad (individualni i grupna radno-okupaciona i rekreativna terapija, terapijske zajednica i aktivno sprovodjenje svakodnevnih zaduženja na odeljenju. Pacijentima su omogućene i slobodne aktivnosti, vreme za odmor, izlazak u bolnički krug, rad na računaru, društvene igre, ekskurzije, izleti.


“P-13”

Načelnik odeljenja
dr Dejan Dimitrijević
spec. psihijatrije

supspec. sudske psihijatrije

Odeljenje “P” je zatvoreno muško psihijatrijsko odeljenje koje se bavi hospitalizacijom, dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa akutnim psihotičnim poremećajima, kao i akutnim egzacerbacijama hroničnih psihoza (šizofrene i šizoaktivne psihoze, poremećajima sa sumanutošću, bipolarni afektivni poremećaji, teške depresivne epizode sa ili bez suicidalnosti), ali i drugih akutnih stanja u psihijatriji različite etiologije koja zahtevaju psihijatrijsko zbrinjavanje. Odeljenje je posebno namenjeno i osposobljeno za lečenje pacijenata koji su psihomotorno agitirani, agresivni, skloni samoubistvu ili samovoljnom napuštanju Bolnice, pa im je iz tih razloga potreban intezivan nadzor i tretman.
Odeljenje “P” takodje prima i pacijente radi sprovodjenja mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.
Na odeljenju se sprovodi medikamentozna terapija, površne metode psihoterapije, socioterapijske procedure: radno-okupaciona i rehabilitaciona terapija, terapijska zajednica, socioterapijska grupa i rekreativna terapija.
Na odeljenju se vodi evidencija – protokol o prisilno hospitalizovanim pacijentima shodno Zakonu o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama i Zakonu o pravima pacijenata. Vodi se odgovarajuća sudsko-medicinska dokumentacija kao i periodično izveštavanje suda o zdravstvenom stanju pacijenta, koji je doneo rešenje o meri bezbednosti, a takodje se upućuju u Centar za mentalno zdravlje.
Za svakog pacijenta pravi se individualni plan lečenja, a u tretmanu pacijenata su uključeni dva lekara specijalista, glavna medicinska sestra, medicinskei tehničari sa posebnom obukom za sputavanje agitiranih pacijenata, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, fiskulturni pedagog.


“M-14”

Načelnik odeljenja
dr Željko Milićević
spec. psihijatrije

Odeljenje “M” je otvoreno sociopsihijatrijsko odeljenje za lečenje zavisnika od alkohola muškog pola u okviru koga se organizuje :
-Prijem, ispitivanje i lečenje zavisnika od alkohola.
-Prijem i lečenje otaniskih psihosindroma alkoholne geneze.
-Prijem i lečenje alkoholnih psihoza.
Sprovodi odgovarajuću medikamentoznu terapiju, psihoterapiju ( individualnu i grupnu ) i socijoterapiju ( terapijska zajednica sa sačinjavanjem individualnog plana lečenje za svakog bolesnika.
Učestvuje u radu Dispanzera i Savetovališta za bolesti zavisnosti sa ovog terena.
Primenjuje bračnu i porodičnu terapiju, odnosno primenjuje sistemsku terapiju u lečenju bolesti zavisnosti. Organizuje se radno okupaciona kao i rehabilitaciona terapija u saradnji sa lokalnim klubom lečenih alkoholičara.
Na odeljenju se vodi odgovarajuća medicinska dokumentacija.


“H-16”
( Centar za forenzičku psihijatriju )

Načelnik odeljenja
dr Dragan Stanković
spec. psihijatrije

supspec. sudske psihijatrije

Centar za forenzičku psihijatriju “H” obavlja poslove sudsko psihijatrijskog veštačenja za pacijente koji se nalaze na lečenju u ustanovi i van ustanove po rešenju ili naredbi suda. 
U okviru odeljenja vrši se sprovodjenje mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa i kod duševno obolelih pacijenata po presudi suda.
U okviru samog odeljenja sprovodi se psihofarmakoterapija i radno rehabilitaciona terapija. Za svakog pacijenta postoji invidualni plan lečenja.
Medicinski tretman se obavlja prema princima i stavovima koji važe u savremenoj forenzičkoj psihijatriji, uz uvažavanje važećih zakonskih propisa.
Vodi se odgovarajuća sudsko medicinska dokumentacija.


“Z”

Načelnik odeljenja
dr Dušica Kirilov
spec. psihijatrije

supspec. sudske psihijatrije

Odeljenje “Z” je zatvoreno odeljenje mešovitog tipa gde se leče pacijenti zavisni od različitih oblika psihoaktivnih supstanci (droga) i pacijenti sa merama obaveznog lečenja izrečenih od strane suda u ustanovi zatvorenog tipa.
U okviru odeljenja organizovan je individualni i grupni socioterapijski, REBT i rehabilitacioni tretman. Radi tim u koji je uključen psihijatar, socijalni radnik, psiholog koji su edukovani iz ove oblasti.
U okviru odeljenja organizovan je rad metadonskog centra gde dolaze zavisnici radi primene metode po strogim medicinskim i doktrinarnim stavovima Nacionalne strategije za borbu protiv zavisnosti od droga.
Tim odeljenja radi i van same institucije u cilju prevencije bolesti i opšte informisanosti javnog mnjenja o bolestima zavisnosti i njihovim komplikacijama. Takodje se radi na prevenciji i otkrivanju HIV-a i hepatitisa C. Odeljenje svoj rad koordiniše u saradnji sa Klinikom za bolesti Zavisnosti-Institut za psihijatriju kliničkog centra Novi Sad.
Na ovom odeljenju za svakog pacijenta odredjuje se individualni plan lečenja.

Odeljenje ima tri odseka i to
Odsek intenzivne i poluintenzivne nege

Na Odseku intezivne i poluintezivne nege leče se pacijenti koji poseduju adekvatnu motivaciju za lečenje od zavisnosti, kao i kapacitet za poštovanje terapijskog ugovora i uslova hospitalizovanog tretmana.
Odsek za supstitucionu metadonsku terapiju
Na Odseku za supstitucionu metadonsku terapiju pacijenti se leče korišćenjem supstitucije sa dejstvom sličnim drogi da bi se obezbedio kontrolisani oblik abdikcije.
Odsek zatvorenog tipa u okviru mera obaveznog lečenja – forenzička psihijatrija
Na Odseku zatvorenog tipa u okviru mera obaveznog lečenja – forenzička psihijatrija leče se pacijenti kojima je izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi od strane suda, a zavisnici su od droga.


“S”

Načelnik odeljenja
dr 
Olivera Golubović
spec. psihijatrije


Odeljenje “S” prima bolesnike radi forenzičko-psihijatrijskog ispitivanja, obrade i sprovodjenja mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.
Na odeljenju se sprovodi medikamentozna terapija, suportivne metode psihoterapije, radno okupaciona i rehabilitaciona terapija, individualna ili grupna
Za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja, a u tretmanu pacijenta su uključeni lekar specijalista, glavna sestra odeljenja, medicinske sestre-tehničari, bolničari, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut i fiskulturni pedagog.


“R”

Načelnik odeljenja
dr Lidija Ilić
spec. psihijatrije

supspec. kliničke farmakologije – farmakoterapije

Ima u svom sastavu dva odseka

Bolnički odsek
Bolnički je otvoreno žensko odeljenje, uglavnom hroničnih psihoza gde se organizuje i sprovodi psihofarmako terapije uz primenu invidualne ili grupne radno okupacione terapije.
U okviru odeljenje se vodi odgovarajuće medicinska dokumentacija.

Odsek za radnu terapiju i rekreaciju

Odsek za radnu terapiju i rekreaciju koordiniše svoj rad sa drugim odeljenjima Bolnice. Uloga radno – okupacione terapije je što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u socijalnu sredinu. Svrha radno – okupacione terapije u psihijatriji je da pomogne pacijentu da razvije one oblike stavova i ponašanja koji će mu omogućiti da živi što je moguće punijim, korisnijim i zadovoljnijim životom. Opšti plan lečenja sadrži osnovne terapijske ciljeve, propisuje ga lekar, a razmatra se timski odmah po prijemu pacijenta. U okviru radne terapije se sprodi i Antistigma program na nivou cele bolnice.        

Radna terapija sprovodi terapiju radom, u cilju rehabilitacije i resocijalizacije psihijatrijskih pacijenata koji se nalaze na bolničkom lečenju u SBPB Vršac. Koordiniše svoj rad sa drugim odeljenjima bolnice. Za svakog pacijenta se pravi individaulni plan okupacione terapije shodno dijagnozi i ličnim afinitetima pacijenata. Osoblje odseka za radnu terapiju i rekreaciju izradjuje časopis “Oaza”, koji sadrži razna likovna, pisana i ostala dela pacijenata bolnice, kao i informacije o aktivnostima u kojima su pacijenti i učestvovali. Časopis je nekomercijalan i izlazi u zavisnosti od potreba i finansijskog kapaciteta ustanove. Sama organizacija rada je po sekcijama: likovna, literarna, dramska, muzička, recitatorska, radionica učenja engleskog jezika i obuka za rad na računarima. Tehnike i aktivnosti na radnoj terapiji:  mehaničke tehnike – motanje i seckanje vune ili krpica za tapiseriju, seckanje materijala za kolaž, zumbanje kože, šmirglanje drveta, lakiranje gotovih radova drveta, usitnjavanje kamenčića za mozaik. Dirigovane tehnike– linorez, tkanje i čvorovanje, makrame, tapiserija, vez, heklanje, štrikanje, intarzija, izrada slika od bakra (bakrorez), izrada predmeta od drveta ili metala. Sedativne tehnike – krajnje nekonvencionalne, figurativne šeme vezova, goblena i tapiserija, tradicionalistički pristup izboru motiva za slikanje (cveće, mrtva priroda, pejzaž) i korišćenje prirodnih materijala kada god je to moguće. Slikanje na hartiji ili platnu, drvetu, temperama, vodenim ili uljanim bojama, vez, tapiserije čvorovane ili tkane od vune, gobleni, modelovanje gline rukom, heklanje, štrikanje. Stimulativne tehnike – dinamika primene stimulativnih tehnika se postiže kombinovanjem tehnika i to vez sa čvorovanjem, kolaž sa slikanjem, makrame sa tkanjem, slaganje neuobičajenih boja i materijala. Kada se pacijent otpušta iz bolnice sa svog matičnog odeljenja, na radnoj terapiji se zatvara njegov dosije, gde se nadležnost radne terapije u okviru bolnice završava, i po otpuštanju se dalje, ako je to u otpusnoj listi predloženo od strane lekara, sprovodi u Centar za mentalno zdravlje gde se nastavlja radna terapija na koju dolazi od svoje kuće.  

Rekreacija sprovodi sportsko – rekreativni i zabavni sadržaj sa pacijentima. Sprovodjenje aktivnosti rekreacije zavisi od potreba, psihofizičkih mogućnosti pacijenta, njihovog interesovanja, terapijskih indikacija kao i od starosti pacijenta. Jutarnja gimnastika, sportske igre loptom, košarka, basket, mali fudbal, odbojka, badminton, narodne igre. Sa pacijentima zatvorenih odeljenja izvode se aktivnosti na samim odeljenjima po dogovoru sa stručnim timom. Uigravanje i pripreme za takmičenja, nadmetanje pojedinaca, odeljenja i prvenstva na nivou bolnice. Kada vremenski uslovi dozvoljavaju odlazi se na izlete i posete  verskim i kultirnim objektima i manifestacijama, sportskim dogadjajima  kao i izleti u gradu i van grada. Sportsko – rekreativne aktivnosti organizuju se za sve pacijente bolnice, obrazovanje i edukacija za odredjene sportske aktivnosti,  društvene igre različitog tipa, šah, domine, pikado, stoni tenis, muzikoterapija – slušanje i gledanje zabavnog programa, karaoke program, razne vrste kvizova, filmski program po želji pacijenata. Svakodnevne sekcije: stoni tenis, šah, pikado, badminton. U sekcije spada: edukacija, trening, mini turniri, prateće aktivnosti.


DIJAGNOSTIČKI CENTAR – INTERNISTIČKO PULMOLOŠKO ODELjENJE „I“

Načelnik odeljenja
dr Saša Popović
specijalista interne medicine
supspec. pulmologije

Dijagnostički centar – Internističko pulmološko odeljenje „I“ je multidisciplinarno odeljenje koje obuhvata pružanje internističko pulmoloških usluga na nivaou bolnice za stacionarne i ambulantne pacijente i dijagnostičke usluge kroz Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku – Doppler kabinet, kabinet za EMNG i druge dijagnostičke usluge koje se pružaju ambulantno. Ovo odeljenje obuhvata: internističku ambulantu, internističko/pulmološku ambulantu, ambulanta za male hiruške intervencije, kabinet za ehosonografsku dijagnostiku – Doppler kabinet, kabinet za EMNG preglede i evocirane potencijale. U ovom odeljenju se pružaju specijalističko – konsultativne zdravstvene usluge u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja pacijenata obolelih od internističkih i pulmoloških bolesti.

U internističkoj ambulanti zdravstvene usluge pružaju tri lekara specijalista: jedan specijalista interne medicine – pulmolog, jedan specijalista interne medicine, jedan specijalista urgentne medicine i  jedna visoka strukovna medicinska sestra. Po potrebi moguće je angažovanje i drugog zdravstvenog osoblja.

          Usluge koje se pružaju u internističkoj ambulanti: opšti internistički pregled, koji obuhvata razgovor sa pacijentom u okviru anamneze bolesti, fizikalni pregled i sagledavanje opšteg zdravstvenog stanja, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegovu interpretaciju, interpretaciju laboratorijskih i drugih nalaza, postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije. Dijagnostičke usluge pružaju se u okviru Kabineta za EMNG, Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku, kao i u supspecijalističkoj internističko – pulmološkoj ambulanta, gde se obavljaju dodatni dijagnostički postupci u vidu ultrazvučnih pregleda, elektromioneurografskih i spirometrijskih ispitivanja prema indikacijama, a u uskoj saradnji sa radiološkom službom, radiografski i pregledi kompjuterizovanom tomografijom. U internističkoj/pulmološkoj ambulanti se pružaju specijalističko – konsultativne zdravstvene usluge u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja pacijenata obolelih od internističkih bolesti i pulmoloških bolesti. Pored usluga opšti internistički pregled, koji obuhvata razgovor sa pacijentom u okviru anamneze bolesti, fizikalni pregled i sagledavanje opšteg zdravstvenog stanja, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegovu interpretaciju, interpretaciju laboratorijskih i drugih nalaza, postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije, u ovoj ambulanti obavljaju se i dijagnostički postupci procene kardio – pulmonalnog statusa, to jest testovi plućne funkcije u vidu spirometrijskih ispitivanja sa bronhodilatocionim testom, kao i ehokardiografija.  Aparati koje se koriste u ambulanti: aparat na merenje krvnog pritiska, EKG aparat, pulsni oksimetar, spirometar i ultrazvučni aparat. Usluge internističke/pulmološke ambulante su dostupne hospitalizovanim pacijentima u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu, kao i lokalnom stanovništvu, kome su te usluge neophodne, a u vidu vanstadardnih usluga.  U ambulanti za male hiruške intervencije vrše se male hiruške intervencije pogodne za izvodjenje u ambulantnim uslovima.


DNEVNA BOLNICA

Načelnik odeljenja
dr Željko Vilotijević
spec. psihijatrije
psihoterapeut


Dnevna bolnica je medicinsko odeljenje predvidjeno za produženo lečenje i praćenje odraslih pacijenata nakon otpusta sa bolničkog lečenja, kao i za primarnu i tercijalnu zaštitu pacijenata sa mentalnim oboljenjima i poremećajima, a za koje su adekvatne metode rada Dnevne bolnice. Primenjuje se psihoterapijske metode (grupne i individualne), savetovanje, psihofarmakoterapija, muziko terapija, biblioterapija, radna terapija, fizičke aktivnosti i sl. shodno individualnom planu lečenja pacijenta. 

Osnovni princip rada je Bihejvioralni psihoterapijski tretman.
Bolesnici borave na odeljenju od 8-12 časova radnim danima. 
Medicinska dokumentacija se vodi uobičajno kao i kod prijema u Bolnicu.
Parcijalna hospitalizacija organizovana je kroz rad Dnevne bolnice koja danas predstavlja jedan od najsavremenijih vidova lečenja u psihijatriji, a gde se kroz strukturisanu sredinu ostvaruje raznovrsni i intenzivni tretman psihijatrijskih pacijenata. Ovde se sprovodi intenzivna psihološko-psihijatrijska dijagnostika, farmakoterapija, psihoterapija, socioterapija i psihosocijalna rehabilitacija uz ostanak obolelog u postojećem porodičnom i socijalnom miljeu. U okviru Dnevne bolnice se zbrinjavaju različite kategorije psihijatrijskih bolesnika, različite životne dobi, sa drugačijim programima i ciljevima od kojih su svakako najznačajniji :
-Dnevna bolnica kao alternativa za stacionarno lečenje
-Dnevna bolnica kao intermedijarna faza u procesu rehabilitacije
-Dnevna bolnica kao prelazna faza tokom tretmana
-Dnevna bolnica kao poseban program za pojedine vrste psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja.
To bi značilo da pacijenti posle stacionarnog lečenja u bolnici prema indikacijama nastavljaju tretma u Dnevnoj bolnici ili se neposredno primaju na predlog psihijatra polikliničke psihijatrijske službe, ili na predlog terapijskog tima Dnevne bolnice. Pacijenti se upućuju takodje na dalje praćenje u Centar za mentalno zdravlje.
Indikacije su iz različitih područja mentalnih bolesti – psihotičnih, afektivnih, ankcioznih, sa stresom povezanih, somatoformnih i poremećaja ličnosti i ponašanja odraslih. U Dnevnu bolnicu se primaju pacijenti kako u prvim stadijumima bolesti, tako i oni kod kojih je došlo do akutnog pogoršanja kao i u cilju prevencije težih poremećaja koji bi, ako se na vreme ne suzbiju, zahtevali smeštaj bolesnika u psihijatrijsku bolnicu.
Pred prijem u Dnevnu bolnicu pacijenti dobijaju tzv. “Informator o radu Dnevne bolnice”, gde je na jednostavan način objašnjeno šta ih očekuje tokom boravka u Dnevnoj bolnici, kakva su im prava i obaveze, kao i neke druge informacije u vezi boravka i lečenja. Takodje dobijaju informacije o dnevnom programu i rasporedu aktivnosti koji počinje u 08:00 časova, a završava se u 14:00 časova.
Tim Dnevne bolnice sačinjavaju stalni članovi: Načelnik odeljenja- Specijalista psihijatrije i psihoterapeut; lekar odeljenja – spec.psihijatrije; doktor medicine; i glavna sestra odeljenja i medicinske sestre i tehničari koje su i koterapeuti; kao i pridruženi članovi-psiholog, radni terapeut i socijalni radnik. Terapija u Dnevnoj bolnici je multidimenzionalna i u njoj praktično učestvuje celokupno osoblje, a prema potrebama pacijenata vrši se izbor terapijskih metoda. Primenjuje se integrativni i multimodalni pristup, koji podrazumeva psihofarmakoterapiju, psihoedukaciju, psihoterapiju (individualnu i grupnu), radno-okupacionu i videoterapiju, grupnu socioterapiju, radnu i rekreativnu terapiju.
Medikamentozna terapija podrazumeva primenu svih savremenih psihofarmaka koji se koriste u datom trenutku uz poštovanje principa dobre kliničke prakse.
Osnovni psihoterapijski rad u Dnevnoj bolnici podrazumeva rad u grupama koje vode doktori-psihoterapeuti, kao i eukovane medicinske sestre. Takodje u okviru delatnosti Dispanzera Dnevne bolnice funkcionišu tri male psihoterapijske grupe ( dve ponedeljkom i jedna sredom) u koje se uključuju vanbolnički pacijenti, kao i pojedini pacijenti sa odeljenja nakon završenog lečenja u Dnevnoj bolnici.
Socioterapija čiji najznačajniji deo predstavljaju srednje i veće terapijske grupe, zatim svakodnevni kraći jutarnji sastanci medicinskih sestara i pacijenata kada se ordinira jutarnja medikamentozna terapija.
Radno-okupaciona i videoterapija sa nizom okupacionih, rekreativnih i edukativnih aktivnosti koje se primenjuju zavisno od vrste psihičkih poremećaja i poremećaja ponašanja kao i afiniteta i mogućnosti samih pacijenata.
Odeljenje vrši medicinsko statističku evaluaciju rada, učestvuje u naučno istraživačkom radu i projektima, učestvuje u kontinuiranoj edukaciji medicinskog osoblja svih profila. Vodi se odgovarajuća medicinska dokumentacija i obavljaju se i svi drugi poslovi medicinske prirode koji se u toku rada mogu pružiti pacijentima.

CENTAR ZA DEMENCIJU

Načelnik odeljenja
dr Višnja Mosnak
spec. psihijatrije

-Odeljenje „ Centar za demencije“ je  mešovito odeljenje za demencije alchajmer tipa,na kome se vrši prijem, dijagnostika i lečenje bolesnika sa postojanjem organskih psihičkih poremećaja, uključujući demencije, amnestičke i druge kognitivne poremećaje, demencije kod alkoholičara i sve psihičke poremećaje kod kojih bolesnik odbija komunikaciju sa specifičnom primarnom zdravstvenom zaštitom, u porodici ili u domu za stare i nemoćne osobe, a koje nije moguće rešiti u okviru iste.
Na odeljenju se vrši rana dijagnostika demencija,  kao i zbrinjavanje i lečenje bolesnika koji su od duševne bolesti oboleli u seniumu, uključujući i mladje koji su oboleli od  Alzheimer bolesti.
Na ovom odeljenju radiće multidisciplinaran tim uže specijalizovan iz ove oblasti za lečenje i psihosocijalnu rehabilitaciju pacijenata obolelih od demencije.
Farmakoterapijsko lečenje se sprovodi upotrebom novih generacija psihofarmatika. Nakon kupiranja akutne simptomatologije (agitacija, agresija i delirantna stanja) pristupa se monitoringu i proceni preostalih kognitivnih i socijalnih veština bolesnika, te se pacijent uključuje u polivalentne terapijske programe (muzikoterapiju, art-terapija i druge terapije), a radi očuvanja i povećanja nivao kvaliteta života bolesnika, postizanja optimalnog nivoa funkcionisanja kao i pripreme za život u zajednici.

ODELjENJE ZA LABORATORIJSKU, RTG, CT I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Laboratorija bolnice
Laboratorija Bolnice služi za potrebe svih medicskih odeljenja i obavlja poslove: Priprema reagense i materijale za laboratorijska ispitivanja. Uzima materijal za pregled i to kako u laboratoriji, tako i na odeljenjima kod nepokretnih bolesnika. Ispituje krv i urin bolesnika. Obavlja i sva druga laboratorijska ispitivanja na zahtev medicinskih odeljenja.
Vodi propisanu evidenciju o svakodnevnom radu i ostalu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

RTG, CT I UZ ODSEK

Načelnik odeljenja
dr Milutin Ivković
spec. radiologije

RTG obavlja poslove za hospitalizovane i ambulantne bolesniku.
Vrši RTG skopije pluća, srca i gastrointstinalnog takta.
Vrši sve vrste kontrasnih snimanja ( irigrafije, urografije, pielografije, holecistografije).
CT pregledi rade se pretežno za hospitalizovane i ambulantne pacijente.
Vrši ultrazvučnu dijagnostiku abdomena i štitne žlezde.

ODELjENJE ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENA DELATNOST – BOLNIČKA


U bolničkoj apoteci se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost, koja obuhvata snabdevanje lekovima, obezbedjivanje racionalne farmakoterapije u okviru sprovodjenja koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite i drugi poslovi u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti lekova i zdravstvene zaštite i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom.

Bolnička apoteka:
-Vrši snabdevanje lekovima, medicnskim sredstvima i reagensima za biohemijsku laboratoriju.
-vrši izdavanje lekova i medicinskih sredstva odeljenjima.
-pruža informacije o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radicima.
-pruža informacije o novim lekovima i novim propisima u vezi lekova koje donosi RFZO.
-daje informacije o inkompatibilijama i interakcijama.
-prijavljuje ALIMS-u neženjene reakcije na lek ili medicinsko sredstvo.
-prati potrošnju PKS i šalje redovne izveštaje Ministarstvu zdravlja ( sektoru za PKS i prekursore ).
-vrši farmakoekonomske analize i izradjuje izveštaje o prijemu i potrošnji lekova i medicnskih sredstava.

ODELjENJE ZA PSIHOLOŠKU DELATNOST I SOCIJALNU ZAŠTITU

U bolničkoj apoteci se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost, koja obuhvata snabdevanje lekovima, obezbedjivanje racionalne farmakoterapije u okviru sprovodjenja koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite i drugi poslovi u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti lekova i zdravstvene zaštite i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom.
Bolnička apoteka:
-Vrši snabdevanje lekovima, medicnskim sredstvima i reagensima za biohemijsku laboratoriju.
-vrši izdavanje lekova i medicinskih sredstva odeljenjima.
-pruža informacije o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radicima.
-pruža informacije o novim lekovima i novim propisima u vezi lekova koje donosi RFZO.
-daje informacije o inkompatibilijama i interakcijama.
-prijavljuje ALIMS-u neženjene reakcije na lek ili medicinsko sredstvo.
-prati potrošnju PKS i šalje redovne izveštaje Ministarstvu zdravlja ( sektoru za PKS i prekursore ).
-vrši farmakoekonomske analize i izradjuje izveštaje o prijemu i potrošnji lekova i medicnskih sredstava.

ODSEK ZA PSIHOLOŠKU DELATNOST
– Odsek za psihološku delatnost obavlja poslove kojima je obuhvaćen tretman hospitalizovanih i ambulantnih punoletnih pacijenata. U okviru ovog odseka obavljaju se svi oblici psihološke dijagnostike i diferencijalne dijagnostike, kao i individualnog i grupnog savetodavnog rada. Pored toga, procenjuju se psihoterapijski kapaciteti pacijenata i testovno evaluiraju rezultati psihoterapijskog rada. Na osnovu rezultata psihološkog testiranja prognozira se dalji tok bolesti i lečenja. Tokom tretmana se u ove svrhe obavljaju redovni retesti.
-Obavljaju se psihološki testovi intelektualnih sposobnosti, testovi ličnosti i psihopatoloških tendencija ličnosti, kao i testovi na organicitet – shodno dijagnostičkim kriterijumima i procenama.
-Psiholog učestvuje u timskom vršenju sudsko-psihijatrijskih veštačenja za ambulantne i hospitalizovane pacijente.
-Učestvuje u timskom radu individualne i grupne psihoterapije na bolničkim odeljenjima. Posebno je organizovan grupni rad na odeljenjima za lečenje bolesti zavisnosti, na sudskim odeljenjima, KBT na odeljenjima za afektivne poremećaje, na odeljenjima za akutna stanja, kao i na odeljenjima “F” i “C” gde su većinom pacijenti sa hronificiranim smetnjama.
-Učestvuje u sprovodjenju timske terapije radom i kreativne terapije u saradnji sa radnim terapeutom. -Obavlja neuropsihološko ispitivanje ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata.
-Obavlja psihodijagnostički rad u okviru odeljenja Centar za mentalno zdravlje – CMZ i Savetovališta za mlade – Centra za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata.
-U okviru tretmana psiholozi daju mišljenja za potrebe postupka procene radne sposobnosti i za potrebe invalidskih komisija.

ODSEK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
– Uzima socijalne anamneze na zahtev bolesničkih odeljenja.
-Predlaže socijalne intervencije na zahtev bolesničkih odeljenja za hospitalizovane bolesnike u koordinacija sa načelnicima odeljenja ili direktorom bolnice.
-Učestvuje u radu forenzičko-lekarskih komisija po njihovom zahtevu
-Daje predloge odgovarajućim organima starateljstva radi postavljanja starateljstva hospitalizovanim bolesnicima u dogovoru sa sudsko lekarskim komisijama i načelnicima odeljenja.
-Vrši povremene kontrole starateljskih obaveza staratelja bolesnika koji su smešteni radi bolesničkog lečenja i prilaže izveštaj i predlog nadležnim starateljskim organima.
-U zajednici sa odeljenjem “R” učestvuje u profesionalnom preorijentisavanju i resocijalizaciji bolesnika.
-Vrši pripreme za otpust bolesnika i stara se o njihovom smeštaju u vanbolničku sredinu ili u odgovarajuće domove prema nalogu načelnika odeljenja.Pribavlja odgovarajuće socijalne podatke ( socijalna anketa na terenu ) za bolesnike koji se leče u bolnici, a nemaju potrebne podatke.