Podaci o  ustanovi

Ovlašćeno lice: dr Jelena Djokić, VD Direktor


Pun naziv ustanove: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“ Vršac
Skraćeni naziv: SBPB Vršac
Sedište, opština i mesto: Podvršanska 13, Vršac
Elektronska pošta: npbvrsac@gmail.com


Uprava za trezor Ministarstvo finansija RS – Broj računa: 840-64661-48, 840-64667-30
Poreski identifikacioni broj: 102084791
Matični broj: 08044821
JBKJS: 02575
Šifra delatnosti: 8610
Ustanova je u sistemu PDV-a.