Podaci o  ustanovi

Poreski identifikacioni broj: 102084791

Matični broj: 08044821

Pun naziv ustanove: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“ Vršac

Skraćeni naziv: SBPB Vršac

Ovlašćeno lice: dr Tatjana Voskresenski, Direktor

Sedište, opština i mesto: Grad Vršac, 26300 Vršac

Ulica i broj: ul. Podvršanska br. 13

Broj telefona: +381 13 833 225

Faks: +381 13 833 934

Šifra delatnosti: 8610

Broj računa: 840-64661-48, 840-64667-30, kod Uprave za trezor Ministarstva finansija RS

JBKJS: 02575

Ustanova je u sistemu PDV-a.

Elektronska pošta: npbvrsac@gmail.com