Оглас (Доктор медицине, средња медицинска сестра-техничар)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
''Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ'' ВРШАЦ
Подвршанска 13
Вршац 26300
Број: 01-331/3
Датум: 20.02.2017. године
013/833-25

На основу члана 21 Статута Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац  и члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“ број 1/2015), а у складу са Закључком 51 бр. 112-696/2017 од 26.01.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора број: 01-331/2 од 20.02.2017. године расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за

  1. Доктор медицине, 1 (један) извршилац;
    Опис посла: према Правилнику о организацији и системетизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болесети „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац.

    Услови које кандидати треба да испуњавају су:

· VII-1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет и

· положен стручни испит.

 

Кандидат за  радно место доктора медицине обавезан је да уз пријаву достави и :

- оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију лекарског уверења о општој здравственој способности,
- фотокопију/ очитану личну карту,
- уверење о држављанству,
- потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 


 

2.Медицинска сестра-техничар, 2 (два) извршиоца;

Опис посла: према Правилнику о организацији и системетизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болесети „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац.

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

· завршена средња медицинска школа и стечено звање медицинска сестра – техничар, општи или психијатриски смер и

· положен стручни испит.

Кандидат за радно место медицинске сестре- техничара обавезан је да уз пријаву достави и:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, општи или психијатријски смер,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију лекарског уверења о општој здравственој способности,
- фотокопију/ очитану личну карту,
- уверење о држављанству,
- потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

Пријавом на јавни оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у Публикацији о запошљавању Послови Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће комисија коју формира директор Болнице.

Пријаве са документацијом ( у затвореној коверти ) достављају се поштом или лично на писарницу Болнице, на адресу: Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац, 26300 Вршац, Подвршанска 13 са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ( назив радног места)“.

 

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ

Воскресенски др Татјана

спец.неуропсихијатрије и суб.спец.

клиничке неурофизиологије

са епилептологијом

Attachments:
Download this file (oglas sbpb vrsac.doc)Dokumentacija59 Kb