ОГЛАС - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ"

Расписује

ОГЛАСЗа пријем у радни однос на неодређено време

1. доктор медицине, 1 (један) извршилац
2. виша медицинска сестра-техничар, 1( један) извршилац

Услови које кандидати треба да испуњавају су:


1. За доктора медицине : завршен Медицински факултет и положен стручни испит

2. За вишу медицинску сестру - техничара: завршена Висока медицинска школа струковних студија и стечено звање струковна медицинска сестра - техничар или Виша медицинска школа општег или психијатријског смера

Кандидат за радно место доктора медицине обавезан је да уз пријаву са биографијом достави и:
- оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- лекарско уверење о општој здравственој способности

Кандидат за радно место медицинска сестра-техничар обавезан је да уз пријаву са биографијом достави и:
- оверену фотокопију дипломе о завршеној Високој медицинској школи струковних студија и стеченом звању струковна медицинска сестра-техничар или оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи општег или психијатријског смера,
- лекарско уверење о општој здравственој способности.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у Публикацији о запошљавању "Послови".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за лечење психијатријских болести "др Славољуб Бакаловић", Подвршанска 13, 26300 Вршац

Конкурс је објављен у Публикацији о запошљавању "Послови", Националној служби за запошљавање број 599 од 10.12.2014.Директор болнице
Воскресенски др Татјана
спец.неуропсихијатрије
суб.спец.клиничке неурофизиологије
са епилептологијом