Директор Болнице

Специјална болница за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић"
26300 Вршац, Подвршанска 13
Тел : 013/833-253

Конкурс за


ДИРЕКТОРА
На мандатни период од 4 године


Објављен конкурс :
У публикацији о запошљавању - ПОСЛОВИ ( број 575-576)
Национална служба за запошљавање
датум 25.06.2014


УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове : Да је доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије или психијатрије који има пет година радног искуства у струци након положеног специјалистичког испита или да је дипломирани економиста или дипромирани правник са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; да достави програм рада болнице за мандатни период; да је држављанин Републике Србије; да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да није осуђиван за било које кривично дело које га чини неподобним за обављање послова.

Заинтересовани кандидати дужни су да поднесу: пријаву са биографијом, диплому ( доказ о стручној спреми), уверење о положеном специјалистичком испиту, потврду о пет година радног искуства у струци након положеног специјалистичког испита, односно доказ о завршеној едукацији из здравственог менаџмента и потврду о пет година радног стажа у области здравствене заштите, програм рада болнице за мандатни период, уверење о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за било које кривично дело које га чине неподобним за обављање послова.

Остало : Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријава са биографијом и доказе о испуњавању услова конкурса, у оригиналу или оверене фотокопије, доставити на горе наведену адресу. За све информације обратити се на број телефона : 013/833-253. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.