O odeljenju

ODELjENJE „CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLjE“

Načelnik odeljenja
dr Katarina Jevdić
spec. psihijatrije
sistemski porodični psihoterapeut

Odeljenje „Centar za mentalno zdravlje“ (skr. „CMZ“) je samostalno odeljenje Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac, koji je izmešteno  iz ustanove i nalazi se u užem centru Vršca.
Odeljenje sprovodi destigmatizaciju lica sa mentalnim smetnjama, deinstitucionalizacija lečenja i reintegracija ovih lica u zajednicu. Sprovodi  antistigma program radi edukacije lokalne zajednice, stvaranje mehanizama podrške, koji će olakšati socijalizaciju lica sa mentalnim smetnjama.
U odeljenju se vrši promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja, prevencija invaliditeta i rehabilitacija, rekreativna terapija, porodična terapija, psihosocijalna rehabilitacija i resocijalizacija, nadzor nad licima sa mentalnim smetnjama, kućne posete, tele apel služba, psihosocijalna podrška u kriznim situacijama, kao i podrška pri zapošljavanju i aktivnom traženju posla korisnika Centra.
Odeljenje sprovodi sledeće aktivnosti:

  • Kontinuirano praćenje osoba sa mentalnim poremećajima nakon bolničkog lečenja, uključujući podršku i rad sa porodicom;
  • Preventivni program i sprovodjenje individualnog plana lečenja pacijenata;
  • Formiranje baze podataka korisnika usluga Odeljenja;
  • Organizovanje stručnih sastanaka, okruglih stolova, predavanja i kongresa;
  • Realizacija kampanja i promocija o značaju očuvanja mentalnog zdravlja kao dela opšteg zdravlja, kako pojedinca, tako i cele zajednice;
  • Uspostavljanje multisektorske saradnje sa državnim službama, ali i nevladinim sektorom.

U Odeljenju rade zaposleni radnici Bolnice u skladu sa preraspodelom radnog vremena. Kapacitet na dnevnoj bazi je rad sa 30 lica sa mentalnim smetnjama.
U okviru Centra za mentalno zdravlje vodi se Kuća zaštićenog stanovanja koja se nalazi na prostoru ekonomije Bolnice. U okviru procesa deinstitucionalizacije i destigmatizacije psihijatrijskih pacijenata, u njoj se sprovodi psihosocijalna rehabilitacija pacijenata kojom se pacijenti obučavaju za svakodnevni život van bolnice. U oviru kuće zaštićenog stanovanja sprovodi se niz radno okupacionih aktivnosti uz nadzor osoblja i terapeuta iz CMZ-a. Kuća je kapaciteta 6 pacijanata nad kojima se obavlja kontinuiran medicinski nadzor.