O odeljenju

ODELjENJE „SAVETOVALIŠTE ZA MLADE – CENTAR ZA PREVENCIJU I LEČENJE MENTALNIH POREMEĆAJA KOD DECE I ADOLESCENATA“


Načelnik odeljenja
dr Stevan Jokić
spec. psihijatrije
spec. dečje psihijatrije

Odeljenje „Savetovalište za mlade – Centar za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata“ je samostalno odeljenje Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac, koje je izmešteno iz ustanove i nalazi se u centru Vršca, sa prostorijama u okviru Doma omladine na adresi ul. Dvorska br. 28, 26300 Vršac.

Ciljevi Savetovališta za mlade su podizanje svesti o značaju i brizi o mentalnom zdravlju mladih, podsticanje mladih i njihovih roditelja (hranitelja i staratelja), da potraže stručnu pomoć, praćenje dece i mladih sa mentalnim poremećajima i pružanje adekvatne medicinske pomoći s obzirom na važnost mentalnog zdravlja kako za pojedinca i porodicu, tako i za društvo u celini.

U okviru odeljenja-Savetovališta za mlade, se sprovodi savetodavni i zdravstveno preventivni rad, dijagnostika mentalnih poremećaja i različiti vidovi terapijskih tretmana. Savetovalište za mlade se bavi sledećim poremećajima i problemima: poremećajima ponašanja i poremećajima emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji, pervazivnim razvojnim poremećajima, duševnom zaostalošću, neurotskim poremećajima, poremećajima raspoloženja, psihotičnim poremećajima kod dece i mladih, poremećajima uzrokovanih upotrebom psihoaktivnih supstanci.

U rad Savetovališta za mlade je uključen multidisciplinarni tim sastavljen od specijaliste neuropsihijatrije i dečije psihijatrije, specijaliste dečije neurologije, specijalista psihijatrije-psihoterapeuta i porodičnog terapeuta, kliničkih psihologa, specijalnog pedagoga i okupacionog terapeuta.

Stručni radnici Savetovališta u svom radu sa decom, mladima i njihovim roditeljima, saradjuju sa psihološko-pedagoškom službom osnovnih i srednjih škola, defektolozima, pedijatrijskom službom i stručnjacima Centara za socijalni rad opština koje gravitiraju ka Vršcu, kao i ustanovama tercijernog nivoa zdravstvene zaštite koje se bave dijagnostikom i lečenjem mentalnih poremećaja kod dece i mladih, kako bi se što adekvatnije izašlo u susret deci, mladima i njihovim porodicama, a mentalne bolesti što ranije prepoznale, adekvatno lečile i pratile u periodima remisije. U okviru Savetovališta za mlade se održavaju sastanci tima stručnih radnika Savetovališta na kojima se razmatraju pojedini slučajevi i donose smernice za dalje postupanje tokom terapijskog tretmana. U okviru savetovališta sprovode se porodična, okupaciona i senzorna terapija. Porodična terapija je psihosocijalna intervencija usmerena na porodicu u celini. To je psihoterapijska metoda lečenja koja posmatra porodicu kao živi sistem i usmerena je na promenu disfunkcionalnih obrazaca.