Konkurs za posao – Kotlar

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na određeno vreme, u trajanju do 6 meseci, sa punim radnim vremenom za radno mesto:

a) Domar – majstor održavanja u posebnim uslovima, kotlar – 1 izvršilac.

– ličnu i radnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– izvod iz kaznene evidenicje MUP-a da nisu kažnjavani u originalu,
– uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak izdato od suda u originalu,
– overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za upravljanje i rukovanje parnim kotlovima sa mehaničkim loženjem,
– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
– overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,
– fotokopiju lične karte odnosno štampane podatke iz lične karte,
– izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime u odnosu na prezime koje je navedeno u diplomi).