Plan integriteta

1. Objava kataloga poklona koji su zaposleni primili u prethodnoj godini u prvom kvartalu naredne kalendarske godine

Zaposleni u Specijalnoj bolnici “dr Slavoljub Bakalović” Vršac, nisu dobijali poklone od strane drugih lica.


2.Redovno objavljivanje izveštaja o realizaciji ugovora na internet prezentaciji institucije.

Redovno se objavljuju izveštaji o realizaciji ugovora na internet prezentacije institucije i na portalu javnih nabavki.

3. Objaviti na internet prezentaciji informacije o primljenjim donacijama i humanitarnoj pomoći prema sledećim elementima donator, vrsta, iznos primljenih sredstva, odluka o načinu korišćenja i trošenja donacije i humanitarne pomoći.

Spisakdonacija.pdf


4.Usvojiti interni akt sa precizno definisanim i jasnim uputstvima za upravljanje informacija ( pristup, korišćenje, kontrola, obnova, uništavanje podataka i opreme )

Usvojen je Akt o bezbednosti IKT sistema 26.02.2017. godine. U toku ove godine se radi izmena postojećeg Akt-a radi definisanja novih mera/procedura bezbednosti IKT sistema


5.Sve zaposlene upoznati sa aktom/uputstvima za upravljanje informacijama.

Svi zaposleni koji rade na računarskim sistemima, upoznati su elektronskim putem u vezi Akt-a o bezbednosti IKT sistema.


6. Usvojiti proceduru za korišćenje privatnih prenosnih memorija ( usb, cd i dr. )

Usvojena procedura biće opisana u Akt-u o bezbednosti IKT sistema


7.Omogućiti automaske zabrane u slučaju ponavljanja neuspelih prijava.

Automatske zabrane u slučaju ponavljenih neuspelih prijava podešene su u internom zdravstvenom softverskom sistemu “Heliant Health” koji implementiran u Specijalnoj bolnici za lečenje psihijatrijskih bolesti “dr Slavoljub Bakalović” Vršac.


8.Istražiti neuspele prijave, ako se pokažu sumnjivim ( U zavisnosti od broja pokušaja prijavljivanja i nivoa poverljivosti podataka koji se traže )
Omogućeno je istraživanje neuspelih prijava u internom zdravstvenom informacionom sistemu “Heliant Health” koji je implentiran u Specijalnoj bolnici “dr Slavoljub Bakalović” Vršac, i u integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu Republike Srbije “Moj Doktor”.


9.Propisati obavezu da se na internet prezentaciji, kao i na vidnom mestu u instituciji objavi informacija o tome koji lekari i drugo medicinsko osoblje i u kom periodu vrše dopunski rad u matičnoj ustanovi.

Kreirana je stranica “Dopunski rad lekara” na kom postoje informacije o lekarima i drugom medicinskom osoblju i u kom periodu vrše dopunski rad u matičnoj ustanovi.

10.Propisati obavezu da se na internet prezentaciji, kao i na vidnom mestu u instituciji, objavi informacija o tome koji lekari i drugo medicinsko osoblje i u kom periodu vrše dopunski rad u nekoj drugoj ustanovi ili su angažovani po osnovu ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u nekoj drugoj ustanovi.
Na veb stranici “Dopunski rad” napisane su informacije o lekarima i drugom med. osoblju i u kom periodu vrše dopunski rad u drugoj ustanovi.


11.Propisati obavezu da se na internet prezentaciji, kao i na vidnom mestu u instituciji objave informacije o tome koji lekari i drugo medicinsko osoblje koji su osnivači ili vlasnici privrednog društva ili javne službe koja pružaju zdravstvene usluge, koji lekari i drugo medicinsko osoblje obavljaju samostalnu delatnost u oblasti zdravstvene zaštite u smislu zakona kojim se uredjuje preduzetništvo, koji lekari i drugo medicinsko osoblje vrše funkciju upravljanja, nadzora ili zastupanja privatnog ili državnog kapitala u privrednom društvu, privatnoj ustanovi ili drugom pravnom licu koje pruža zdravstvene usluge.
Na veb stranici “Dopunski rad lekara” napisane su informacije o lekarima i drugom med. osoblju.