Odeljenja

Služba psihijatrije, neuropsihijatrije u svom sastavu ima 25 odeljenja:

 • 17 stacionarnih odeljenja koja su označena velikim ćiriličnim slovima i poredjana abecednim redom 
 • Dnevnu bolnicu za  lečenje psihijatrijskih bolesnika
 • Odeljenje ”CMZ”
 • Odeljenje ”Savetovalište za mlade Centar za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata”
 • Odeljenje ”Centar za demencije”
 • Odeljenje za CT, RTG, i ultrazvučnu dijagnostiku
 • Odeljenje za farmaceutsku i laboratorijsku zdravstvenu delatnost -bolnička apoteka i laboratorija
 • Odeljenje za radnu terapiju i rekreaciju
 • Dijagnostički centar – internističko pulmoško odeljenje ”I”

S T A C I O N A R N A O D E Lj E NJ A

ODELjENJE ZA PRODUŽENU PSIHIJATRIJSKU NEGU SA KOMORBITETNIM STANJIMA „B-2“

Načelnik odeljenja
dr Čedica Paunović
spec. psihijatrije

Odeljenje za produženu psihijatrijsku negu sa komorbitetnim stanjima „B“ je otvoreno mešovito odeljenje koje radi po psihofarmako-terapijskim, socioterapijskim, radno-okupacionim  i psihoterapijskim principima. Ovo odeljenje je namenjeno za produženo lečenje, psihosocijalnu rehabilitaciju i negu pacijenta. Na odeljenju se takodje ponekad sprovodi i palijativno lečenje, nega i zbrinjavanje onkoloških pacijenata i pacijenata u terminalnoj fazi hroničnih neuroloških bolesti koji dovode do nepokretnosti i zahtevaju stalnu negu i nadzor uz dodatnu simptomatsku terapiju.

U okviru odeljenja  postoje dva odseka, odsek „A“ i odsek „B“ za produženu psosocijalnu rehabilitaciju. Distinkcija u radu oba odseka nije velika, osim što se u odseku „A“  predominantno leče teže oboleli pacijenti sa pridruženim internističkim i drugim komorbiditetima, a  koji zahtevaju intenzivnije praćenje od strane interniste, hirurga i drugih specijalista i češće konsultacije i  uglavnom su samostalno nepokretni, dok na odseku „B“ ima više pokretnih pacijenata sa nešto lakšim oblikom dementnog sindroma.

U odseku „B” se leče takodje i pacijenti koji su mladje životne dobi, a imaju dijagnoze demencije ili ostalih neuropsihijatrijskih, internističkih i drugih hroničnih teških oboljenja,gde je nemoguće očekivati potpuno izlečenje, a koje traju dugi niz godina i zahtevaju, uz osnovnu terapiju, i dodatnu simptomatsku terapiju, npr. antidolorozu, psihijatrijsku, jer je, posebno u terminalnim fazama većine teških hroničnih bolesti koje mogu duže trajati, potrebno produženo lečenje, stalni nadzor, medicinska nega i zbrinjavanje, a to je često neizvodljivo u vanhospitalnim uslovima. Na ovom odseku vrši će se dijagnostikovanje i blagovremeno prepoznavanje pojave sindroma hroničnog bola i ordiniranje adekvatne simptomatske terapije i kratkotrajnijim hospitalizacijama gde je potrebno u hospitalnim uslovima odrediti dalji terapijski protokol.

Oba odseka obavljaju prijem pacijenata sa pomenutim neuropsihijatrijskim entitetima nakon čega se vrši minucioznije dijagnostikovanje i lečenje pomenutih oboljenja koji se mogu lečiti i zbrinjavati u okviru  odeljenja otvorenog tipa.

Primenjuje se socioterapeutski i psihoterapijski tretman putem terapijske zajednice, rada u velikim grupama, radno – rehabilitaciona i rekreaciona terapija te kontinuirana 24-časovna nega shodno individualnom planu lečenja svakog pacijenta.

Primena psihofarmakoterapije se vrši prema principima dobre kliničke prakse i protokolima za odredjene kliničke entitete.

U okviru ovog odeljenja leče se i pacijenti sa Merom obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja, koji se nalaze u dobroj remisiji i mogu biti hospitalizovani na otvorenom odeljenju. U okviru odeljenja vrše se i sudsko psihijatrijska veštačenja pacijenata za koje je potrebno pokrenuti postupak procene poslovne sposobnosti i koji zbog osnovne dijagnoze zahtevaju postavljanje staratelja ili iz drugih razloga.

U okviru odeljenja vrši se medicinsko statistička evaluacija stručnog rada i edukacija osoblja. Odeljenje učestvuje u stručnim i naučno istraživačkim projektima,bilo samostalno ili u saradnji sa drugim odeljenjima ustanove ili odgovarajućim institucijama.

Odeljenje vodi registar svih primljenih pacijenata i odgovarajuću medicinsku i sudsku dokumentaciju.


ODELjENJE “C”

Načelnik odeljenja
dr Marius Talianu Sonka
spec. psihijatrije

Odeljenje „C” je muško sociopsihijatrijsko odeljenje u okviru koga se sprovode sledeće aktivnosti: 
Prijem, ispitivanje, dijagnostikovanje i lečenje akutnih i  egzacerbacija psihoza,  pre svega shizofrenog spektra psihoza, a i drugih  psihotičnih  stanja.
U okviru odeljenja organizuje se rad terapijske zajednice u saradnji sa socijalnim radnicima i psiholozima.
Primenjuje se radno okupaciona, rehabilitaciono – rekreativna terapija shodno individualnim sklonostima pacijenta, njegovom psihičkom stanju i shodno individualnom  planu lečenja  svakog pacijenta, a takodje  upućuju i u Centar za mentalno zdravlje.
Primenjuje se odgovarajuća psihofarmakoterapija, u skladu sa Nacionalnim smernicama i principima dobre kliničke prakse.
Osoblje odeljenja učestvuje na kontinuiranim edukacijama i prati savremena dostignuća u farmakoterapiji i psihijatriji.  
Na odeljenju se vodi  registar  svih primljenih  psihijatrijskih  bolesnika i sprovedenih dijagnostičkih metoda i odgovarajuća medicinska dokumentacija.
Obavlja   i   sve  druge  poslove  medicinske  prirode  koji   se  u toku  rada  mogu  pružiti  bolesnicima.


ODELjENJE “C-1”- OTVORENO ODELjENJE ZA PSIHOTIČNE POREMEĆAJE

Načelnik odeljenja
dr Jovan Jovanović
spec. psihijatrije

Odeljenje “C- 1” je otvoreno muško psihijatrijsko odeljenje koje se bavi produženim lečenjem bolesnika sa psihotičnim poremećajima kao i lečenjem akutnih psihotičnih stanja  duševnih bolesnika koja se mogu lečiti i zbrinjavati na odeljenju otvorenog tipa.   

Na odeljenju se sprovodi psihofarmakoterapijske (medikamentozne), psihoterapijske ( suportativne) i socioterapijske procedure ( terapijska zajednica, radno- okupaciona terapija, rehabilitaciona i rekreativna terapija). Psihofarmakoterapija se sprovodi u skladu sa nacionalnim vodičima i principima dobre kliničke prakse.

Uredno se na odeljenju vodi medicinska dokumentacija; za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja, obavljaju se i ostale usluge medicinske prirode koje se mogu pružiti bolesnicima tokom lečenja, kao i rešavanja pitanja iz domena socijalne zaštite.


ODELjENJE ZA LEČENJE AKUTNIH PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA „D“

Načelnik odeljenja
dr Ivana Mandić
spec.psihijatrije

Odeljenje „D“ je kliničko  žensko odeljenje za lečenje akutnih psihotičnih  poremećaja koji se bavi stacionarnim tretmanom odraslih  ženskih pacijenata   sa psihotičnim i afektivnim poremećajima, kao i poremećajima ličnosti u dekompenzaciji.

Odeljenje tokom redovnog rada se bavi opservacijom, dijagnostikom i lečenjem akutnih mentalnih poremećaja, kao i kriznim stanjima i unapredjenjem mentalnog zdravlja obolelih od različitih psihičkih poremećaja, prvenstveno psihozama.

Osnovni ciljevi su detaljna dijagnostička obrada i timsko sagledavanje stanja pacijentkinja, u skladu sa kojim se vrši regulacija akutnih pogoršanja i perzistirajuće simptomatologije, uz uspostavljanje psihoedukacije, socijalne aktivacije, integracije, i poboljšanja stepena opšteg funkcionisanja.

Dijagnostičko – terapijski proces se sprovodi pod definisanim uslovima boravka na odeljenju, uz informisani pristanak pacijentkinja ili staratelja o hospitalnom lečenju (za osobe lišene poslovne sposobnosti  koje imaju  staraoca za zdravstvena pitanja).

 Takodje, hospitalizacije se realizuju i po tipu nedobrovoljnih, bez potpisane saglasnosti pacijentkinja. Zadržavanje na bolničkom lečenju bez saglasnosti primenjuje se samo u slučaju da procenjeno psihičko stanje pacijetkinje zahteva hospitalni tretman iz razloga potencijalne opasnosti po sopstveni integritet i/ili integritet drugih lica, a ukoliko sama pacijentkinja ne prihvata hospitalni tretman iz razloga aktuelnog psihičkog stanja. U tom slučaju, obavlja se hospitalizacija u skladu sa zakonskim regulativima i Proceduri o zadržavanju lica sa mentalnim smetnjama na lečenju bez njihovog pristanka u SBPB „ Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac. Obaveštava se Konzilijum za nedobrovoljnu hospitalizaciju, koji nezavisno procenjuje potrebu za/ili ne zadržavanjem na lečenju bez sopstvene saglasnosti, a konzilijum o svojoj odluci obaveštava nadležni sud i centar za socijalni rad, a zatim sud odredjuje veštaka koji ponovo procenjuje stanje pacijentkinje.  O zadržavanju pacijentkinje bez pristanka  kao i vreme zadržavanja na hospitalizaciji, odlučuje sud na čijem se području nalazi sedište bolnice, a nakon prethodno održavanja ročišta.

Lečenje na odeljenju „D“ je multidisciplinarno, vrši se eksploracija svake novoprimljene pacijentkinje i odredjuju smernice i dijagnostički postupci toka lečenja individualno prilagodjeni svakoj pacijentkinji i njenom aktuelnom psihičkom stanju. Navedeno se postiže personalizovanim,  savremenim, na dokazima zasnovanim farmakoterapijskim  pristupom,  nefarmakološkim psihoterapijskim metodama koja podrazumevaju  suportivnu terapiju, grupnu i individualnu psihoterapiju, kao i druge metode grupnog rada (male grupe, radno – okupacioni tretman, rekreativna i relaksaciona psihoterapija), uz primenu psihoedukacije i sociointervencija. 

Navedene metode lečenja imaju za cilj postizanje kliničkog  poboljšanja, uspostavljanja početne stabilizacije psihičkog stanja , kao i promenu u obrascima funkcionisanja ( radom na promenama  životnih navika i ponašanja)

U sklopu detaljne eksploracije i tretmana se, pored pacijentkinja, uključuju i njihove porodice, a po potrebi i ostatak socijalnog okruženja.

Po uspostavljanju početne stabilizacije, pacijentkinje se sa ovog odeljenja  upućuju  ili na druga odeljenja ustanove ili  se otpuštaju  iz ustanove.


ODELjENJE   ZA PRODUŽENI TRETMAN I REHABILITACIJU „T-5’’

Načelnik odeljenja
dr Jelena Mitić
spec.psihijatrije

Odeljenje   „T”   je namenjeno za produženo lečenje, psihosocijalnu rehabilitaciju i negu pacijenta.  Ovo odeljenje je  mešovito  odeljenje za lečenje bolesti iz spektra dijagnoza od  F00 do F09 uključujući i F10.7. U okviru odeljenja „T“ obavljaju se sledeći poslovi:

Odeljenje je mešovitog tipa na kome se vrši prijem, dijagnostika i lečenje bolesnika sa postojanjem organskih psihičkih poremećaja, uključujući demencije (vaskularne, fronto-temporalne, alchajmer, mešovite, alkoholne) amnestičke i druge kognitivne poremećaje, organske poremećaje raspoloženja, organske halucinoze kao i organske sumanute poremećaje i sve psihičke poremećaje starih kod kojih bolesnik odbija komunikaciju sa primarnom zdravstvenom zaštitom, u porodici ili u domu za stare i nemoćne osobe, a koje nije moguće rešiti u okviru iste.

Na odseku se vrši rana dijagnostika demencija,  kao i zbrinjavanje i lečenje bolesnika koji su od duševne bolesti oboleli u seniumu.

Vrši se edukacija lekara, višeg i srednjeg medicinskog osoblja, kao i edukacija pacijenata i porodica, putem organizovanja radionica i savetovališta.

Farmakoterapijsko lečenje se sprovodi upotrebom novih generacija psihofarmatika. Nakon kupiranja akutne simptomatologije (agitacija, agresija i delirantna stanja) pristupa se monitoringu i proceni preostalih kognitivnih i socijalnih veština bolesnika, te se pacijent uključuje u polivalentne terapijske programe (muzikoterapiju, art-terapija i druge terapije), a radi očuvanja i povećanja nivao kvaliteta života bolesnika, postizanja optimalnog nivoa funkcionisanja kao i pripreme za život u zajednici.


ODELjENJE  NEUROLOGIJE„N-6’’

Načelnik odeljenja 
dr Mihael Djačić
spec. neurolog-neuroangiolog

Odeljenje  Neurologije ,,N” je mešovito neurološko odeljenje u okviru koga se organizuje: Prijem pacijenata, dijagnostika, lečenje i rehabilitacija obolelih od neuroloških oboljenja. Sprovodi odgovarajuću terapiju u svom delokrugu i individualni plan lečenja pacijenata. Učestvuje u organizovanju i vodjenju ambulante za cerebrovaskularnu patologiju. Vodi za svakoga pacijenta odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i evidenciju primenjenih dijagnostikovanih medicinskih mera. Obavlja konsultativne preglede za stacionarno lečene bolesnike drugih organizacionih jedinica SBPB.

Deo bolesnika obradjuje se i leči u Dnevnoj bolnici koja radi u sklopu odeljenja,a osim dijagnostičke obrade u njoj se primenjuju i terapijski postupci.

U okviru ovog medicinskog odeljenja postoji odsek Palijative sa 4 (četiri) ležaja opredeljenih za palijativno zbrinjavanje.


ODELjENJE  HRONIČNIH PSIHOZA PRODUŽENO LEČENJE I REHABILITACIJU „F-7/8“

Načelnik odeljenja
dr Vukašin Perović
spec. psihijatrije

Odeljenje „F“ je namenjeno za produženo lečenje, psihosocijalnu rehabilitaciju i negu pacijenta. Ovo odeljenje je muško odeljenje za produženo psihijatrijsko lečenje i rehabilitaciju sastavljeno   iz  dva  odseka „F1“ i „F2“ koje u svom radu funkcioniše kao jedna celina.

Odeljenje se bavi stacionarnim tretmanom odraslih pacijenata sa hroničnim psihotičnim i afektivnim poremećajima. Ciljevi rada na odeljenju su detaljna dijagnostička obrada i timsko sagledavanje stanja pacijenata, u skladu sa kojim se vrši terapija akutnih pogoršanja i perzistirajuće simptomatike radi bolje socijalne integracije i poboljšanja opšteg funkcionisanja. Dijagnostički, terapijski i rehabilitacioni medicinski postupci se obavljaju u skladu sa savremenim medicinskim dostignućima odnosno utvrdjenim stručno medicinskim doktrinama i upustvima (Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse), propisanom zdravstvenom zaštitom, težinom, složenošću, početkom i trajanjem bolesti.

Dijagnostičko–terapijski proces se sprovodi pod definisanim uslovima boravka na odeljenju, uz informisani pristanak pacijenata ili staratelja o hospitalnom lečenju.

Metode lečenja koji se primenjuju pored psihofarmakoterapije jesu suportivna terapija, koja je usmerena na lečenje osnovnih simptoma psihičkog poremećaja, psihosocijalnu rehabilitaciju i poboljšanje opšte funkcionalnosti u cilju boljeg oporavka lica sa mentalnim smetnjama i povratka u sredinu gde pripadaju. U skladu sa navedenim ciljevima, primenjuju se specifično usmereni terapijski pristupi: radno-okupaciona terapija, rekreativna terapija (sportske aktivnosti i takmičenja), psihoedukacija i socioterapijske intervencije (izleti u prirodu i posete lokalnim znamenitostima).

Prijem na smeštaj i lečenje se sprovode uz poštovanje zakonske regulative odnosno Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama.


ODELjENJE “E-9”

Načelnik odeljenja
dr Slavica Nikolić Lalić
spec. psihijatrije

Odeljenje “E-9” je muško akutno odeljenje koje se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata iz različitih područja mentalnih bolesti – psihotičnih, afektivnih, anksioznih i/ili sa stresom povezanih, somatoformnih i poremećaja ličnosti i ponašanja odraslih, a klinička slika je takva da iziskuje bolnički tretman. Indikacije su i lečenje akutnih egzacerbacija hroničnih psihotičnih stanja,  kao i različita krizna stanja i akutne egzacerbacije različitog spektra bez agitacije.

Lečenje pacijenata je timsko, a primenjuje se integrativno i multidimenzionalno, uz individulani plan lečenja za svakog pacijenta primenom savremene farmakoterapije, psihoterapije (individualna i grupna), radno-okupacionu i videoterapiju, grupnu socioterapiju, radnu i rekreativnu terapiju.

Medikamentozna terapija podrazumeva primenu svih savremenih psihofarmaka koji se koriste u datom trenutku uz poštovanje principa dobre kliničke prakse. Psihoterapijom se bave sertifikovani psihoterapeuti i psihoterapeuti pod supervizijim (REBT, Transakciona psihoterapija). Po stabilizaciji psihičkog funkcionisanja pacijeti se upućuju u Dnevnu bolnici i/ili Centar za mentalno zdravlje ili na dalje ambulantno praćenje.

Odeljenje vrši medicinsko statističku evaluaciju rada, učestvuje u naučno-istraživačkom radu i projektima, bilo samostalno ili u saradnji sa drugim odeljenjima ustanove ili odgovarajućim institucijama.U okviru odeljenja sprovodi se kontinuirana edukacija medicinskog osoblja svih profila.Vodi se odgovarajuća medicinska dokumentacija. Obavlja i sve druge poslove medicinske prirode koji su od značaja za pacijente.


ODELjENJE PSIHOGERIJATRIJE „G“

Načelnik odeljenja
dr Emina Kornić
spec. psihijatrije

Odeljenje „G“ je psihogerijatrijsko odeljenje mešovitog tipa.

Na odeljenju se organizuju prijemi pacijenata obolelih od organskih oboljenja mozga dementnog spektra-psihomotorne agitacije i delirantna stanja u demencijama koja zahtevaju intenzivni nadzor i tretman-produženo lečenje i zbrinjavanja obolelih.

Na odeljenju se sprovode intenzivni nadzor, psihofarmakoterapija u skladu sa protokolima, radno-okupaciona terapija i psihosocijalna terapija.

Sprovode se konsultativni pregledu drugih specijalnosti u skladu sa individualnim potrebama i planom lečenja.


ODELjENJE “K-11/12”


Načelnik odeljenja
dr Dragana Kopil
spec. psihijatrije

Odsek “K11” – Odsek za forenzičku psihijatriju je zatvorenog tipa u okviru kojeg se obavljaju poslovi sudsko psihijatrijskog veštačenja za pacijentkinje obolele od psihijatrijskih poremećaja koje se nalaze na lečenju u ustanovi i van ustanove, a prema rešenju ili naredbi nadležnog suda, kao i sprovodjenje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa po presudi nadležnog suda.

U okviru samog odeljenja sprovodi se psihofarmakoterapija prema protokolima i vodičima za odgovarajuće dijagnostičke kategorije i socioterapijske procedure: radno okupaciona i rehabilitaciona terapija, terapijska zajednica, socioterapijska grupa i rekreativna terapija.Medicinski tretman se obavlja prema principima i stavovima koji važe u savremenoj forenzičkoj psihijatriji, uz uvažavanje zakonskih propisa.Vodi se odgovarajuća sudsko medicinska dokumentacija, kao i individualni plan lečenja pacijentkinja.

U okviru Odsek “K12” – Odsek za afektivne poremećaje  organizovano je lečenje pacijenata iz dijagnostičkog spektra poremećaja raspoloženja(F30-F39), neurotskih, sa stresom povezanih i somatoformnih poremećaja koji zahtevaju hospitalizaciju (F40-F49), poremećaja ličnosti i poremećaja ponašanja odrasle osobe (F60-F69) kao i shizoafektivnih poremećaja (F25).

Lečenje pacijenata je multidimenzionalno, primenjuju se savremene farmakoterapije, psihoterapije (individualna i grupna), socijalne i radne terapije, a takodje upućuju i u Centar za mentalno zdravlje.
Za svakog pacijenta postoji individualni plan lečenja, prilagodjen potrebama psihičkog i somatskog zbrinjavanja pacijenta, kao i plan lečenja nakon otpusta.
Ovaj odsek je otvorenog tipa organizovan po principima socijalne psihijatrije sa terapijskom zajednicom i strukturisanim slobodnim aktivnostima.
Redovno se održavaju socioterapijske grupe koje na izmenično vode: lekar, psiholog, socijalni radnik, medicinska sestra i radni terapeut.
Radno okupaciona terapija prilagodjena je afinitetima pacijenata i obuhvata: slikanje, muzikoterapiju, književnost, domaće radinosti.

U cilju resocijalizacije i destigmatizacije realizuju se terapijski vikendi (jednodnevni i višednevni) sa aktivnim učešćem porodice u lečenju, redovno obaveštavanje nadležnih institucija(sudovi,centri za socijalni rad), psihoterapijski rad (individualni i grupna radno-okupaciona i rekreativna terapija, terapijske zajednica i aktivno sprovodjenje svakodnevnih zaduženja na odeljenju. Pacijentima su omogućene i slobodne aktivnosti, vreme za odmor, izlazak u bolnički krug, rad na računaru, društvene igre, ekskurzije, izleti.Deo bolesnika obradjuje se i leči u Dnevnoj bolnici koja radi u sklopu odeljenja,a osim dijagnostičke obrade u njoj se primenjuju i terapijski postupci.


ODELjENJE “P-13”

Načelnik odeljenja
dr Dejan Dimitrijević
spec. psihijatrije

supspec. sudske psihijatrije

Odeljenje “P-13“ je akutno muško psihijatrijsko odeljenje koje se bavi hospitalizacijom, dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa akutnim psihotičnim poremećajima, kao i akutnim egzacerbacijama hroničiih psihoza (shizofrene i shizoafektivne psihoze, poremećaji sa sumanutošću, bipolarni afektivni poremećaji, teške depresivne epizode sa ili bez suicidalnosti), ali i drugih akutnih stanja u psihijatriji različite etiologije koja zahtevaju psihijatrijsko zbrinjavanje. Odeljenje je posebno namenjeno i osposobljeno za lečenje pacijenata koji su psihomotorno agitirani, agresivni, skloni samoubistvu ili samovoljnom napuštanju Bolnice, pa im je iz tih razloga potreban intezivan nadzor i tretman.Odeljenje “P“ takodje prima i pacijente radi sprovodjenja mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.
Za svakog pacijenta pravi se individualni plan lečenja, u čijem sprovodjenju učestvuju psihijatri, glavni medicinski tehničar, medicinski tehničari, klinički psiholog, socijalni radnik i radni terapeut.
Na odeljenju se vodi evidencija – protokol o prisilno hospitalizovanim pacijentima shodno Zakonu o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama i Zakonu o pravima pacijenata. Vodi se odgovarajuća sudsko-medicinska dokumentacija kao i periodično izveštavanje suda o zdravstvenom stanju pacijenta, koji je doneo rešenje o meri bezbednosti, a takodje se upućuju  u Centar za mentalno zdravlje.
Na odeljenju se sprovodi medikamentozna terapija, površne metode psihoterapije, socioterapijske procedure: radnookupaciona i rehabilitaciona terapija, terapijska zajednica, socioterapijska grupa i rekreativna terapija.


ODELjENJE “M-14”

Načelnik odeljenja
dr Željko Milićević
spec. psihijatrije

Odeljenje „M“ je sociopsihijatrijsko odeljenje za lečenje  zavisnika od alkohola    muškog  pola  u okviru koga se organizuje:
– Prijem, ispitivanje i lečenje zavisnika od  alkohola.
– Prijem i lečenje organskih psihosindroma alkoholne geneze.
– Prijem i lečenje alkoholnih psihoza.
– Sprovodi odgovarajuću medikamentoznu terapiju,psihoterapiju (individualnu i grupnu) i socioterapiju (terapijska zajednica) sa sačinjavanjem  individualnog plana lečenja za svakog bolesnika.
– Učestvuje u radu Dispanzera i Savetovališta za bolesti zavisnosti sa ovog terena.
– Primenjuje bračnu i porodičnu terapiju, odnosno primenjuje sistemsku terapiju u lečenju bolesti zavisnosti. Organizuje se radno okupaciona kao i rehabilitaciona terapija u saradnji  sa lokalnim klubom lečenih alkoholičara.

Na odeljenju se vodi odgovarajuća medicinska dokumentacija


ODELjENJE „H-16“– CENTAR ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU

Načelnik odeljenja
dr Dragan Stanković
spec. psihijatrije

supspec. sudske psihijatrije

Odeljenje „H“ predstavlja Centar za forenzičku psihijatriju i obavlja  poslove sudsko psihijatrijskog veštačenja za pacijente koji se nalaze na lečenju u ustanovi i van ustanove po rešenju ili naredbi suda. U okviru odeljenja vrši se sprovodjenje mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa i kod duševno obolelih  pacijenata po presudi suda.  Na ovom odeljenju vrši  se  procena  stanja duševnog  zdravlja   i društvene opasnosti  koja proizilazi  iz  postojećeg oboljenja pacijenata koji su na merama bezbednosti  i  daje se  stručno mišljenje  i predlog  za preinačenje ili ukidanje  izrečene  mere  bezbednosti.  Po potrebi  obavlja se opservacija pacijenata radi davanja stručnog mišljenja u okviru neuropsihijatrijskog veštačenja, a  koje zahteva odredjen vremenski period posmatranja u hospitalnim uslovima.

U okviru samog odeljenja sprovodi se psihofarmakoterapija i radno rehabilitaciona terapija. Za svakog pacijenta postoji individualni plan lečenja.

Medicinski   tretman   se   obavlja  prema  principima   i   stavovima koji  važe  u   savremenoj   forenzičkoj   psihijatriji,   uz  uvažavanje   važećih zakonskih  propisa.

Vodi se odgovarajuća sudsko medicinska dokumentacija.


MUŠKO ODELjENJE ZA LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI OD DROGA „Z’’

Načelnik odeljenja
dr Dušica Kirilov
spec. psihijatrije

supspec. sudske psihijatrije

Odeljenje „Z“ je zatvoreno muško odeljenje gde se leče pacijenti zavisni od različitih oblika psihoaktivnih supstanci (droga) i pacijenti sa merama obaveznog lečenja izrečenih od strane suda u ustanovi zatvorenog tipa.
U okviru odeljenja organizovan je individualni i grupni socioterapijski, REBT i rehabilitacioni tretman. Radi tim u koji je uključen psihijatar, socijalni radnik, psiholog koji su edukovani iz ove oblasti.
U okviru odeljenja  organizovan je rad  metadonskog centra gde dolaze zavisnici  radi primene metode po strogim medicinskim i doktrinarnim stavovima Nacionalne strategije za borbu protiv zavisnosti od droga.
Tim odeljenja radi i van same institucije u cilju prevencije bolesti i opšte informisanosti javnog mnjenja o bolestima zavisnosti i njihovim komplikacijama. Takodje  se radi na prevenciji i otkrivanju HIV-a i hepatitisa C. Odenjenje  svoj rad koordiniše u saradnji sa  Klinikom za bolesti zavisnosti – Institut za psihijatriju kliničkog centra Novi Sad.
Na ovom odeljenju za svakog pacijenta odredjuje se individualni plan lečenja.
Odeljenje ima četiri odseka i to:

           1)    Odsek intenzivne i poluintenzivne nege;

           2)    Odsek za supstitucionu metadonsku terapiju,

           3)    Odsek zatvorenog tipa u okviru mera obaveznog lečenja – forenzička psihijatrija,

           4)  Odsek za psihosocijalnu rehabilitaciju zavisnika od psihoaktivnih supstanci.

Na Odseku intenzivne i poluintenzivne nege leče se pacijente koji poseduju adekvatnu motivaciju za lečenje od zavisnosti, kao i kapacitet za poštovanje terapijskog ugovora i uslova hospitalizovanog tretmana.
Na Odseku za supstitucionu metadonsku terapiju pacijenti se leče korišćenjem supstitucije sa dejstvom sličnim drogi da bi se obezbedio kontrolisani oblik abdikcije.
Na Odseku zatvorenog tipa u okviru mera obaveznog lečenja – forenzička psihijatrija leče se pacijenti kojima je izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi od strane suda, a zavisnici su od droga.
Odsek za psihosocijalnu rehabilitaciju zavisnika od psihoaktivnih supstanci ima cilj da obezbedi kvalitetniji institucionalni tretman pacijenata koji se dobrovoljno opredeljuju za lečenje svoje zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, ali i onih koji su rešenjem suda na sprovodjenju mere obaveznog lečenja. Sveobuhvatni tretman ove grupe pacijenata, uz medicinski model, zahteva i primenu raznih socioterapijskih modela koji će olakšati njihovu uspešnu reintegraciju u društvenu zajednicu.
Nakon završenog institucionalnog tretmana, uz održavanje apstinencije od psihoaktivnih supstanci, jedan od prioriteta je uspešna reintegracija i povratak u zdrave životne tokove.
U ovom odseku pacijenti  će usvajati znanja iz različitih oblasti vezanih za očuvanje i unapredjenje njihovog psihofizičkog zdravlja, učiti da ovladaju svim neophodnim veštinama, koje će im pomoći da lakše prevazidju životne krize, da lakše kontrolišu bes, odnosno da savladaju tehnike asertivnog ponašanja. Pomenuti pacijenti će moći da preostalo vreme, nakon završetka radnih aktivnosti, provedu u rekreaciji i zabavi.
U odseku će se odvijati rad terapijske zajednice, radno okupaciona terapija, grupna socio terapija i grupna kognitivna psihoterapija. Terapijski tim, koji će raditi na realizaciji ovih aktivnosti čine: psihijatar-psihoterapeut, klinički lekar, defektolog-specijalni pedagog, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, kao i tim posebno edukovanih medicinskih tehničara.


ŽENSKO ODELjENJE ZA LEČENJE BOLESTI  ZAVISNOSTI OD DROGA „Z -1’’

Načelnik odeljenja
dr Dragan Mamojka
spec. psihijatrije

Odeljenje “Z – 1” je zatvoreno žensko odeljenje gde se leče pacijentkinje zavisne od različitih oblika psihoaktivnih supstanci i pacijentkinje sa merama obaveznog lečenja izrečenih od strane suda u ustanovi zatvorenog tipa.
U okviru odeljenja organizovan je individualni i grupni socioterapijski i rehabilitacioni tretman. Radi tim u koji je uključen psihijatar, socijalni radnik, psiholog i specijalni pedagog koji su edukovani iz ove oblasti.
Tim odeljenja radi i van same institucije u cilju prevencije bolesti i opšte informisanosti javnog mnjenja o bolestima zavisnosti i njihovim komplikacijama. Takodje se radi na prevenciji i otkrivanju krvno prenosivih bolesti.
Odeljenje svoj rad koordiniše u saradnji sa Klinikom za bolesti Zavisnosti-Institut za psihijatriju kliničkog centra Novi Sad.
Na ovom odeljenju za svaku pacijentkinju odredjuje se individualni plan lečenja.
Odeljenje ima tri odseka i to:

 1. Odsek intenzivne i poluintenzivne nege
 2. Odsek za psihosocijalnu rehabilitaciju zavisnica od psihoaktivnih supstanci
 3. Odsek zatvorenog tipa u okviru mera obaveznog lečenja – forenzička psihijatrija

Na Odseku intezivne i poluintezivne nege leče se pacijenti koji poseduju adekvatnu motivaciju za lečenje od zavisnosti, kao i kapacitet za poštovanje terapijskog ugovora i uslova hospitalizovanog tretmana.
Odsek za psihosocijalnu rehabilitaciju zavisnika od psihoaktivnih supstanci ima cilj da obezbedi kvalitetniji institucionalni tretman pacijenata koji se dobrovoljno opredeljuju za lečenje svoje zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, ali i onih koji su rešenjem suda na sprovodjenju mere obaveznog lečenja. Sveobuhvatni tretman ove grupe pacijenata, uz medicinski model, zahteva i primenu raznih socioterapijskih modela koji će olakšati njihovu uspešnu reintegraciju u društvenu zajednicu.
Nakon završenog institucionalnog tretmana, uz održavanje apstinencije od psihoaktivnih supstanci, jedan od prioriteta je uspešna reintegracija i povratak u zdrave životne tokove.
U ovom odseku pacijenti  će usvajati znanja iz različitih oblasti vezanih za očuvanje i unapredjenje njihovog psihofizičkog zdravlja, učiti da ovladaju svim neophodnim veštinama, koje će im pomoći da lakše prevazidju životne krize, da lakše kontrolišu bes, odnosno da savladaju tehnike asertivnog ponašanja. Pomenuti pacijenti će moći da preostalo vreme, nakon završetka radnih aktivnosti, provedu u rekreaciji i zabavi.
U odseku će se odvijati rad terapijske zajednice, radno okupaciona terapija, grupna socio terapija i grupna kognitivna psihoterapija. Terapijski tim, koji će raditi na realizaciji ovih aktivnosti čine: psihijatar-psihoterapeut, klinički lekar, defektolog-specijalni pedagog, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, kao i tim posebno edukovanih medicinskih tehničara.
Na Odseku zatvorenog tipa u okviru mera obaveznog lečenja – forenzička psihijatrija leče se pacijentkinje kojima je izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi od strane suda, a zavisnice su od psihoaktivnih supstanci.


ODELjENJE ZA ALKOHOLIZAM ZATVORENOG TIPA „S“

Načelnik odeljenja
dr Olivera Golubović
spec. psihijatrije

Odeljenje „S“ je muško odeljenje u okviru kojeg se leče pacijenti zavisni od alkohola, kao i pacijenti koji se nalaze na sprovodjenju mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara u zdravstvenoj ustanovi.

U okviru samog odeljenja sprovodi se farmakoterapijski tretman, individualna i grupna psihoterapija, socioterapija, radno okupaciona i rehabilitaciona terapija. Pristup svakom pacijentu je individualan, prema procenjenim potrebama pacijenata i iz tih razloga se za svakog pacijenta pravi individualni plan lečenja.

U tretman pacijenata su uključeni lekar specijalista, klinički lekar na specijalizaciji, psiholog, socijalni radnik, glavna sestra odeljenja, medicinske sestre-tehničari, bolničari, radni terapeut i fiskulturni pedagog.

Medicinski  tretman  se   obavlja  prema principima  i  stavovima koji  važe u okviru lečenja bolesti zavisnosti, kao i u savremenoj   forenzičkoj   psihijatriji,   uz  uvažavanje   važećih zakonskih  propisa.

            Vodi se odgovarajuća medicinska i sudsko-medicinska dokumentacija i evidencija i vrši se periodično izveštavanje suda koji je doneo rešenje o meri bezbednosti, o zdravstvenom stanju pacijenta. Izveštaji sudu odnose se na  timski  procenjeno stanje pacijenata i u skladu sa tim, sudu se može predložiti produžetak, preinačenje ili eventualno ukidanje mere bezbednosti, o čemu sud donosi konačno rešenje.

Odeljenje ima tri odseka i to:

1.Odsek za tretman hitnih stanja

2.Odsek zatvorenog tipa u okviru mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara – forenzička psihijatrija

3.Odsek za lečenje zavisnika od alkohola na dobrovoljnoj osnovi

Na odseku za tretman hitnih stanja leče se pacijenti kojima je neophodna posebna nega u smislu intenzivnijeg praćenja somatskog i psihičkog stanja pacijenata.

Na odseku zatvorenog tipa u okviru mera obaveznog lečenja – forenzička psihijatrija, leče se pacijenti kojima je izrečena mera bezbednosti obaveznog lečenja u zdravstvenoj ustanovi od strane suda, a zavisnici su od alkohola.

Na odseku za lečenje zavisnika od alkohola na dobrovoljnoj osnovi leče se pacijenti koji poseduju adekvatnu motivaciju za lečenje zavisnosti od alkohola i imaju kapacitet za poštovanje terapijskog ugovora i uslova lečenja tokom hospitalnog tretmana.


ODELjENJE  “R”

Načelnik odeljenja
dr Lidija Ilić
spec. psihijatrije

supspec. kliničke farmakologije – farmakoterapije

Odeljenje „R” je žensko odeljenje otvorenog tipa za lečenje hroničnih psihotičnih poremećaja uglavnom iz shizofrenog spektra.
Lečenje se zasniva na individualnom planu lečenja uz učešće pacijentkinje ili njenog zakonskog zastupnika. Akcenat je na medikamentoznom tretmanu sa posebnim osvrtom na prepoznavanje i lečenje pratećih neželjenih efekata terapije u skladu sa nacionalnim vodičima.
Posebna pažnja posvećuje se očuvanju preostale funkcionalnosti kroz angažovanje u radu terapijske zajednice i dodeljivanjem zaduženja zavisno od individualnih sposobnosti samih pacijentkinja. Realizuju se terapijski vikendi u pratnji članova porodice ili staratelja.
Vodi se medicinska dokumentacija u skladu sa zakonom.
Sprovodi se kontinuirana edukacija medicinskog osoblja i aktivno se radi na unapredjenju kvaliteta rada.
U saradnji sa Odeljenjem za radnu terapiju i rekreaciju sprovodi se radno-okupaciona terapija  u cilju rehabilitacije  i  resocijalizacije.


ODELjENJE ZA  RADNU TERAPIJU I REKREACIJU

Stručni konsultant odeljenja
VD direktora
dr Jelena Djokić
spec. psihijatrije


Rukovodilac odeljenja
Livija Stanojev
saradnik u psihosocijalnoj rehabilitaciji

Odeljenje za radnu terapiju i rekreaciju koordiniše svoj rad sa drugim odeljenjima Bolnice. Uloga radno – okupacione terapije je što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u socijalnu sredinu. Svrha radno – okupacione terapije u psihijatriji je da pomogne pacijentu da razvije one oblike stavova i ponašanja koji će mu omogućiti da živi što je moguće punijim, korisnijim i zadovoljnijim životom. Opšti plan lečenja sadrži osnovne terapijske ciljeve, propisuje ga lekar, a razmatra se timski odmah po prijemu pacijenta. U okviru radne terapije se sprodi i Antistigma program na nivou cele bolnice. Stručni konsultant Odeljenja za radnu terapiju i rekreaciju je direktor Bolnice. Na odeljenju se uredno vodi sva potrebna dokumentacija i aktivno se radi na unapredjenju kvaliteta rada.

Radna terapija sprovodi terapiju radom, u cilju rehabilitacije i resocijalizacije psihijatrijskih pacijenata koji se nalaze na bolničkom lečenju u SBPB Vršac. Koordiniše svoj rad sa drugim odeljenjima Bolnice. Za svakog pacijenta se pravi individaulni plan okupacione terapije shodno dijagnozi i ličnim afinitetima pacijenata. Osoblje Odeljenja za radnu terapiju i rekreaciju izradjuje časopis “Oaza”, koji sadrži razna likovna, pisana i ostala dela pacijenata bolnice, kao i informacije o aktivnostima u kojima su pacijenti i učestvovali. Časopis je nekomercijalan i izlazi u zavisnosti od potreba i finansijskog kapaciteta ustanove. Sama organizacija rada je po sekcijama: likovna, literarna, dramska, muzička, recitatorska, radionica učenja engleskog jezika i obuka za rad na računarima. Tehnike i aktivnosti na radnoj terapiji:  mehaničke tehnike – motanje i seckanje vune ili krpica za tapiseriju, seckanje materijala za kolaž, zumbanje kože, šmirglanje drveta, lakiranje gotovih radova drveta, usitnjavanje kamenčića za mozaik. Dirigovane tehnike– linorez, tkanje i čvorovanje, makrame, tapiserija, vez, heklanje, štrikanje, intarzija, izrada slika od bakra (bakrorez), izrada predmeta od drveta ili metala. Sedativne tehnike – krajnje nekonvencionalne, figurativne šeme vezova, goblena i tapiserija, tradicionalistički pristup izboru motiva za slikanje (cveće, mrtva priroda, pejzaž) i korišćenje prirodnih materijala kada god je to moguće. Slikanje na hartiji ili platnu, drvetu, temperama, vodenim ili uljanim bojama, vez, tapiserije čvorovane ili tkane od vune, gobleni, modelovanje gline rukom, heklanje, štrikanje. Stimulativne tehnike – dinamika primene stimulativnih tehnika se postiže kombinovanjem tehnika i to vez sa čvorovanjem, kolaž sa slikanjem, makrame sa tkanjem, slaganje neuobičajenih boja i materijala. Kada se pacijent otpušta iz bolnice sa svog matičnog odeljenja, na radnoj terapiji se zatvara njegov dosije, gde se nadležnost radne terapije u okviru bolnice završava, i po otpuštanju se dalje, ako je to u otpusnoj listi predloženo od strane lekara, sprovodi u Centar za mentalno zdravlje gde se nastavlja radna terapija na koju dolazi od svoje kuće.  

Rekreacija sprovodi sportsko – rekreativni i zabavni sadržaj sa pacijentima. Sprovodjenje aktivnosti rekreacije zavisi od potreba, psihofizičkih mogućnosti pacijenta, njihovog interesovanja, terapijskih indikacija kao i od starosti pacijenta. Jutarnja gimnastika, sportske igre loptom, košarka, basket, mali fudbal, odbojka, badminton, narodne igre. Sa pacijentima zatvorenih odeljenja izvode se aktivnosti na samim odeljenjima po dogovoru sa stručnim timom. Uigravanje i pripreme za takmičenja, nadmetanje pojedinaca, odeljenja i prvenstva na nivou bolnice. Kada vremenski uslovi dozvoljavaju odlazi se na izlete i posete verskim i kulturnim objektima i manifestacijama, sportskim dogadjajima kao i izleti u gradu i van grada. Sportsko – rekreativne aktivnosti organizuju se za sve pacijente bolnice, obrazovanje i edukacija za odredjene sportske aktivnosti, društvene igre različitog tipa, šah, domine, pikado, stoni tenis, muzikoterapija – slušanje i gledanje zabavnog programa, karaoke program, razne vrste kvizova, filmski program po želji pacijenata. Svakodnevne sekcije: stoni tenis, šah, pikado, badminton. U sekcije spada: edukacija, trening, mini turniri, prateće aktivnosti.


DIJAGNOSTIČKI CENTAR – INTERNISTIČKO PULMOLOŠKO ODELjENJE „I“

Načelnik odeljenja
dr Saša Popović
specijalista interne medicine
supspec. pulmologije

Dijagnostički centar – Internističko pulmološko odeljenje „I“ je multidisciplinarno odeljenje koje obuhvata pružanje internističko pulmoloških usluga na nivaou bolnice za stacionarne i  ambulantne pacijente i dijagnostičke usluge kroz Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku- Doppler kabinet, Kabinet za EMNG i druge dijagnostičke usluge koje se pružaju ambulantno.

Ovo odeljenje obuhvata :

1.internističku ambulantu;

2. internističko/pulmološku ambulanti;

3. ambulanta za male hiruške intervencije;

4. Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku- Doppler kabinet;

5. Kabinet za EMNG preglede i evocirane potencijale.

 U ovom odeljenju će se pružati specijalističko-konsultativne zdravstvene usluge u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja pacijenata obolelih od internističkih i pulmoloških bolesti.

  U internističkoj ambulanti zdravstvene usluge pružaju tri lekara specijalista: jedan spec. interne medicine-pulmolog, jedan spec. interne medicine, jedan spec. urgentne medicine i  jedna visoka strukovna medicinska sestra.   Po potrebi moguće je angažovanje i drugog zdravstvenog osoblja.

 Usluge koje se pružaju u internističkoj ambulanti: opšti internistički pregled, koji obuhvata razgovor sa pacijentom u okviru anamneze bolesti, fizikalni pregled i sagledavanje opšteg zdravstvenog stanja, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegovu interpretaciju, interpretaciju laboratorijskih i drugih nalaza, postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije.

 Dijagnostičke usluge pružaju se u okviru Kabineta za EMNG, Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku, kao i u subspecijalistčkoj internističko-pulmološkoj ambulanta,  gde se obavljaju dodatni dijagnostički postupci u vidu ultrazvučnih pregleda, elektromioneurografskih i spirometrijskih ispitivnja prema indikacijama, a u uskoj saradnji sa radiološkom službom, radiografski i pregledi kompjuterizovanom tomografijom.

U internističkoj/pulmološkoj ambulanti će se pružati specijalističko-konsultativne zdravstvene usluge u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja pacijenata obolelih od internističkih bolesti i pulmoloških bolesti. Pored  usluga opšti internistički pregled, koji obuhvata razgovor sa pacijentom u okviru anamneze bolesti, fizikalni pregled i sagledavanje opšteg zdravstvenog stanja, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegovu interpretaciju, interpretaciju laboratorijskih i drugih nalaza, postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije, u ovoj ambulanti  obavljaće se i dijagnostički postupci procene kardio-pulmonalnog statusa, tj testovi plućne funkcije u vidu spirometrijskih ispitivanja sa bronhodilatocionim testom, kao i ehokardiografija.  Aparati koje se koriste u ambulanti: aparat na merenje krvnog pritiska, EKG aparat, pulsni oksimetar, spirometar i ultrazvučni aparat. Usluge internističke/pulmološke ambulante će biti dostupne hospitalizovanim pacijentima u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu, kao i lokalnom stanovništvu, kome su te usluge neophodne, a u vidu vanstadardnih usluga.  U ambulanti za male hiruške intervencije vršiće se male hiruške intervencije pogodne za izvodjenje u ambulantnim uslovima.


DNEVNA BOLNICA

Načelnik odeljenja
dr Željko Vilotijević
spec. psihijatrije
psihoterapeut

Dnevna bolnica je medicinsko odeljenje na kome se sprovodi parcijalna hospitalizacija odraslih pacijenata sa mentalnim oboljenjima i poremećajima čije psihičko stanje dopušta redovno dolaženje na lečenje od kuće a za koje su adekvatne metode rada Dnevne bolnice. Namenjena je sprovodjenju složenih psihološko-psihijatrijskih dijagnostičkih i terapijskih procedura kod različitih kategorija psihijatrijskih bolesnika: nepsihotičnih poremećaja (afektivnih, neurotskih, sa stresom povezanih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja odraslih…), ranih faza razvoja psihotičnih procesa, kao i za tretman pojedinih slučajeva hroničnih psihoza u svrhu očuvanja i razvijanja psihosocijalnih kapaciteta ličnosti pacijenta. 

Kao vid parcijalne hospitalizacije Dnevna bolnica omogućava primenu složenih metoda dijagnostikovanja i lečenja psihijatrijskih pacijenata, uz zadržavanje njihovog stalnog i prirodnog odnosa sa porodičnom grupom i širom socijalnom sredinom, nastojeći da lečenje obavlja u istoj ravni zahteva i napora kao i odlazak na posao, pohadjanje škole i sl. Na taj način se značajno otklanjaju neželjeni efekti potpune admisije u psihijatrijskim bolnicama. Namenjena je kako za produženi tretman pacijenata nakon završene stacionarne faze lečenja, tako i za direktan prijem na lečenje na osnovu procena i predloga njihovih ordinirajućih psihijatara iz ambulantno-polikliničke službe ili na predlog stručnog tima Dnevne bolnice. 

Na taj način se ostvaruju uloge i značaj koji se u zdravstvenom sistemu očekuju od Dnevne bolnice: Dnevna bolnica kao alternativa za stacionarno lečenje, Dnevna bolnica kao intermedijarna faza u procesu rehabilitacije, Dnevna bolnica kao prelazna faza tokom tretmana i Dnevna bolnica kao poseban program za pojedine vrste psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja.

Pre prijema u Dnevnu bolnicu pacijenti dobijaju pisanu informaciju o osnovnim principima i sadržajima rada Dnevne bolnice, gde je na jednostavan i razumljiv način objašnjeno šta ih očekuje tokom hospitalizacije, kakva su im prava i obaveze, kao i neke druge informacije u vezi boravka na lečenju. Takodje dobijaju informacije o dnevnom programu koji počinje u 8,00 časova a završava se u 14,00 časova.

Tim Dnevne bolnice sačinjavaju stalni članovi: Načelnik odeljenja – spec. psihijatrije, lekar odeljenja – spec.psihijatre, doktor medicine, glavna sestra odeljenja i dve medicinske sestre/tehničara. Timu se u radu, po potrebi, pridružuju i psiholog, socijalni radnik i radni terapeut.

Na odeljenju se vodi propisana medicinska dokumentacija za bolničke pacijente i obavljaju i svi drugi poslovi medicinske prirode koji se u toku rada mogu pružiti pacijentima.

Terapijski program u Dnevnoj bolnici je multidimenzionalan i u njemu učestvuje celokupno osoblje, a prema potrebama pacijenata vrši se izbor terapijskih metoda. Primenjuje se integrativni i multimodalni pristup, koji podrazumeva psihofarmakoterapiju, terapijsku zajednicu, psihoedukaciju, grupnu i individualnu psihoterapiju, radnu, sociookupacionu, videoterapiju i rekreativnu terapiju. Medikamentozna terapija podrazumeva primenu svih dostupnih savremenih psihofarmaka, uz poštovanje principa dobre kliničke prakse. Osnovni psihoterapijski rad u Dnevnoj bolnici podrazumeva rad u grupama integrativno-eklektičkog usmerenja koje vode doktori-psihoterapeuti, kao i edukovane medicinske sestre kao koterapeuti.


ODELjENJE „CENTAR ZA DEMENCIJE“

Načelnik odeljenja
dr Višnja Mosnak
spec. psihijatrije

„Centar za demenciju“ je odeljenje mešovitog tipa, gde se hospitalizuju pacijenti sa simptomima na nivou kognitivno-mnestičkih funkcija, a u cilju pravovremene  dijagnostike demencije i blagovremenog započinjanja lečenja.

             Na odeljenju se leče pacijenti svih tipova demencije, kako demencije u Alchajmerovoj bolesti, tako i vaskularne demencije, kao i demencije u drugim oboljenjima (Pikova b., Hantingtonova b.,Parkinsonova b….)

             U „Centru za demenciju“ radi multidisciplinaran tim uže specijalizovan za lečenje i psihosocijalnu rehabilitaciju pacijenata obolelih od demencije.

            Farmakoterapijsko lečenje se sprovodi upotrebom novih generacija psihofarmaka. Nakon kupiranja akutne simptomatologije (agitacija, agresija i delirantna stanja) pristupa se monitoringu i proceni preostalih kognitivnih i socijalnih veština bolesnika, te se pacijent uključuje u polivalentne terapijske programe (muzikoterapiju, art-terapija i druge terapije). Cilj je očuvanje i povećanje stepena kvaliteta života bolesnika, kao postizanje optimalnog nivoa funkcionisanja kako u hospitalnim tako i kasnije u vanhospitalnim uslovima.


ODELjENJE ZA CT, RTG I ULTRAZVUČNUDIJAGNOSTIKUNačelnik odeljenja
dr Milutin Ivković
spec. radiologije

RTG obavlja poslove za hospitalizovane i ambulantne bolesnike.
Vrši RTG skopije pluća, srca i gastrointestinalnog trakta.
Vrši sve vrste kontrasnih snimanja (irigografije, urografije, pielografije,  holecistografije).
Vrši sve vrste RTG grafija.
CT pregledi rade se pretežno za hospitalizovane i ambulantne pacijente.
Vrši ultrazvučnu dijagnostiku abdomena i štitne žlezde.


ODELjENJE ZA FARMACEUTSKU I LABORATORIJSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST– BOLNIČKA APOTEKA I LABORATORIJA

U bolničkoj apoteci se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost, koja obuhvata snabdevanje lekovima, obezbedjivanje racionalne farmakoterapije u okviru sprovodjenja koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite i drugi poslovi u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti lekova i zdravstvene zaštite  i u skladu sa  Dobrom apotekarskom praksom.

Bolnička apoteka:

-vrši  snabdevanje lekovima, medicinskim sredstvima i reagensima za biohemijsku laboratoriju;

-vrši izdavanje lekova i medicinskih sredstava  odeljenjima

– pruža informacije o lekovim i medicinskim sredstvima zdravstvenim radnicima;

– pruža informacije o novim lekovima i novim propisima ,u vezi lekova, koje donosi RFZO;

– daje informacije o inkompatibilijama i interakcijama;

– prijavljuje ALIMSu neželjene reakcije na lek ili medicinsko sredstvo;

– prati potrošnju PKS i šalje redovne izveštaje Ministrstvu zdravlja (sektoru za PKS I prekursore)

– vrši farmakoekonomske anlize i izradjuje izveštaje o prijemu i potrošnji lekova i medicinskih sredstava;

Jedna od bitnih aktivnosti je i kontinuirana edukacija zaposlenih u bolničkoj apoteci , što omogućava visok nivo pruženih usluga apoteci.

Laboratorija Bolnice služi za potrebe svih medicinskih odeljenja i obavlja poslove: priprema reagense i materijale za laboratorijska ispitivanja. Uzima materijal za pregled i to kako u laboratoriji, tako i na odeljenjima kod nepokretnih bolesnika.Ispituje krv i urin bolesnika. Obavlja i sva druga laboratorijska ispitivanja na zahtev medicinskih odeljenja.

Vodi propisanu evidenciju o svakodnevnom radu i ostalu potrebnu medicinsku dokumentaciju.


ODELjENJE ZA PSIHOLOŠKU DELATNOST I SOCIJALNU ZAŠTITU

U bolničkoj apoteci se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost, koja obuhvata snabdevanje lekovima, obezbedjivanje racionalne farmakoterapije u okviru sprovodjenja koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite i drugi poslovi u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti lekova i zdravstvene zaštite i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom.
Bolnička apoteka:
-Vrši snabdevanje lekovima, medicnskim sredstvima i reagensima za biohemijsku laboratoriju.
-vrši izdavanje lekova i medicinskih sredstva odeljenjima.
-pruža informacije o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radicima.
-pruža informacije o novim lekovima i novim propisima u vezi lekova koje donosi RFZO.
-daje informacije o inkompatibilijama i interakcijama.
-prijavljuje ALIMS-u neženjene reakcije na lek ili medicinsko sredstvo.
-prati potrošnju PKS i šalje redovne izveštaje Ministarstvu zdravlja ( sektoru za PKS i prekursore ).
-vrši farmakoekonomske analize i izradjuje izveštaje o prijemu i potrošnji lekova i medicnskih sredstava.

ODSEK ZA PSIHOLOŠKU DELATNOST
– Odsek za psihološku delatnost obavlja poslove kojima je obuhvaćen tretman hospitalizovanih i ambulantnih punoletnih pacijenata. U okviru ovog odseka obavljaju se svi oblici psihološke dijagnostike i diferencijalne dijagnostike, kao i individualnog i grupnog savetodavnog rada. Pored toga, procenjuju se psihoterapijski kapaciteti pacijenata i testovno evaluiraju rezultati psihoterapijskog rada. Na osnovu rezultata psihološkog testiranja prognozira se dalji tok bolesti i lečenja. Tokom tretmana se u ove svrhe obavljaju redovni retesti.
-Obavljaju se psihološki testovi intelektualnih sposobnosti, testovi ličnosti i psihopatoloških tendencija ličnosti, kao i testovi na organicitet – shodno dijagnostičkim kriterijumima i procenama.
-Psiholog učestvuje u timskom vršenju sudsko-psihijatrijskih veštačenja za ambulantne i hospitalizovane pacijente.
-Učestvuje u timskom radu individualne i grupne psihoterapije na bolničkim odeljenjima. Posebno je organizovan grupni rad na odeljenjima za lečenje bolesti zavisnosti, na sudskim odeljenjima, KBT na odeljenjima za afektivne poremećaje, na odeljenjima za akutna stanja, kao i na odeljenjima “F” i “C” gde su većinom pacijenti sa hronificiranim smetnjama.
-Učestvuje u sprovodjenju timske terapije radom i kreativne terapije u saradnji sa radnim terapeutom. -Obavlja neuropsihološko ispitivanje ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata.
-Obavlja psihodijagnostički rad u okviru odeljenja Centar za mentalno zdravlje – CMZ i Savetovališta za mlade – Centra za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata.
-U okviru tretmana psiholozi daju mišljenja za potrebe postupka procene radne sposobnosti i za potrebe invalidskih komisija.

ODSEK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
– Uzima socijalne anamneze na zahtev bolesničkih odeljenja.
-Predlaže socijalne intervencije na zahtev bolesničkih odeljenja za hospitalizovane bolesnike u koordinacija sa načelnicima odeljenja ili direktorom bolnice.
-Učestvuje u radu forenzičko-lekarskih komisija po njihovom zahtevu
-Daje predloge odgovarajućim organima starateljstva radi postavljanja starateljstva hospitalizovanim bolesnicima u dogovoru sa sudsko lekarskim komisijama i načelnicima odeljenja.
-Vrši povremene kontrole starateljskih obaveza staratelja bolesnika koji su smešteni radi bolesničkog lečenja i prilaže izveštaj i predlog nadležnim starateljskim organima.
-U zajednici sa odeljenjem “R” učestvuje u profesionalnom preorijentisavanju i resocijalizaciji bolesnika.
-Vrši pripreme za otpust bolesnika i stara se o njihovom smeštaju u vanbolničku sredinu ili u odgovarajuće domove prema nalogu načelnika odeljenja.Pribavlja odgovarajuće socijalne podatke ( socijalna anketa na terenu ) za bolesnike koji se leče u bolnici, a nemaju potrebne podatke.