Oglas – doktor medicine i medicinske sestra – tehničar

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
”Dr SLAVOLjUB BAKALOVIĆ” VRŠAC
Podvršanska 13
Vršac 26300
Broj: 01-717/3
Datum: 05.06.2017. godine
Telefon:013/833-253

Na osnovu člana 21 Statuta Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac i člana 7 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik RS“ broj 1/2015), a u skladu sa Zaključkom 51 br. 112-5003/2017 od 26.05.2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i Odluke direktora broj: 01-717/2 od 05.06.2017. godine raspisuje se

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREDjENO VREME

ZA 2 DOKTORA MEDICINE I 7 MEDICINSKIH SESTARA– TEHNIČARA

Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme sa punim radnim vremenom za

1.Doktor medicine, 2 (dva) izvršilaca;

Opis posla: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske boleseti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

– VII-1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet i

– položen stručni ispit.

Kandidat za radno mesto doktora medicine obavezan je da uz prijavu dostavi i:

– overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

– original ili overenu fotokopiju lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

– fotokopiju/ očitanu ličnu kartu,

– uverenje o državljanstvu,

– potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

2. Medicinska sestra-tehničar, 7 (sedam) izvršilica

Opis posla: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović” Vršac.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

– završena srednja medicinska škola i stečeno zvanje medicinska sestra – tehničar, opšti ili psihijatrijski smer i

– položen stručni ispit.

Kandidat za radno mesto medicinske sestre- tehničara obavezan je da uz prijavu dostavi i:

– overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, opšti ili psihijatrijski smer,

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

– original ili overenu fotokopiju lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

– fotokopiju/ očitanu ličnu kartu,

– uverenje o državljanstvu,

– potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

Prijavom na javni oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na Web sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O potrebi sprovodjenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na konkurs, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučiće komisija koju formira direktor Bolnice.

Prijave sa dokumentacijom ( u zatvorenoj koverti ) dostavljaju se poštom ili lično na pisarnicu Bolnice, na adresu: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović” Vršac, 26300 Vršac, Podvršanska br.13 sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (naziv radnog mesta)“.

DIREKTOR BOLNICE

Voskresenski dr Tatjana

spec.neuropsihijatrije i sub.spec.

kliničke neurofiziologije

sa epileptologijom