OGLAS – DOKTOR MEDICINE, VIŠA MEDICINSKA SESTRA

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “DR SLAVOLjUB BAKALOVIĆ”

Raspisuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme

1. doktor medicine, 1 (jedan) izvršilac
2. viša medicinska sestra-tehničar, 1( jedan) izvršilac

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:


1. Za doktora medicine : završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit

2. Za višu medicinsku sestru – tehničara: završena Visoka medicinska škola strukovnih studija i stečeno zvanje strukovna medicinska sestra – tehničar ili Viša medicinska škola opšteg ili psihijatrijskog smera

Kandidat za radno mesto doktora medicine obavezan je da uz prijavu sa biografijom dostavi i:
– overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,
– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Kandidat za radno mesto medicinska sestra-tehničar obavezan je da uz prijavu sa biografijom dostavi i:
– overenu fotokopiju diplome o završenoj Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija i stečenom zvanju strukovna medicinska sestra-tehničar ili overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi opšteg ili psihijatrijskog smera,
– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja u Publikaciji o zapošljavanju “Poslovi”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave se dostavljaju na adresu: Specijalna bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti “dr Slavoljub Bakalović”, Podvršanska 13, 26300 Vršac

Konkurs je objavljen u Publikaciji o zapošljavanju “Poslovi”, Nacionalnoj službi za zapošljavanje broj 599 od 10.12.2014.

Direktor bolnice
Voskresenski dr Tatjana
spec.neuropsihijatrije
sub.spec.kliničke neurofiziologije
sa epileptologijom