Danas je četvrtak, 24. april 2014.
Javna nabavka 07/2014

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Za otvoreni postupak javne nabavke dobara
Javna nabavka - "Hrana"
oblikovana po partijama


 
Javna nabavka 06/2014

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Nabavka sanitetskog materijala, testova, reagenasa i  potrošnog materijala za laboratoriju,
za potrebe Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „ Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac

OTVORENI POSTUPAK